ماهیت تروریسم سایبری

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

در عصر اطلاعات مواجه با نوع جدیدی از تروریسم در فضای سایبر هستیم به طوری که امروزه در پذیرش تروریسم سایبری به عنوان نوع جدیدی از تروریسم کمتر تردیدی وجود دارد. حضور تروریست ها در جهان مجازی یا سایبر گویای این است که ای« پدیده روز به روز در حال گسترش و تغییر چهره است. بهره گیری از فناوری های نوین در اقدامات تروریستی و یا هدف قراردادن این فناوری ها توسط تروریست ها، سبب شده تا تروریسم سایبری هم در مجموعه جرائم تر.ریستی سایبری نه همچون یک نوع یا شیوه از اقدام های خشونت آمیز تروریستی است که بتوان به طور دقیق در زیر تروریسم جایش داد و نه ویژگی هایش محدود به ویژگی های جرائم سایبری است که آن را در این دسته نهاد. همین ابهام در جایگاه تروریسم سایبری سبب شده تا این پدیده به یک چالش و مساله جدی هم برای تحقیق و هم برای سیاست گذاری در مقابله با آن تبدیل گردد. این تحقیق در صدد هم برای تحقیق و هم برای سیاست گذاری در مقابله با آن تبدیل گردد. این تحقیق در صدد شناخت ماهیت متفاوت این پدیده جدید است. لازمه شناخت ماهیت آن آگاهی از مفهوم ویژگی ها و گونه های آن می باشد. اگرچه در یک رویکرد حقوقی محض تروریسم سایبری فقط شامل اقدامات سایبری ضد سیستم ها و داده ها و اطلاعات با انگیزه های سیاسی است یعنی تروریسم سایبری ، به تروریسم سایبری مفهومی موسع داده و آن را شامل همه اشکال استفاده از اینترنت و فضای سایبر توسط تروریست ها نموده است، اعم از اینکه فضای سایبر افراز یا هدف اقدامات تروریستی باشد.