معیار انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت در دعاوی ضد تروریسم ایالات متحده

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

در رویه دادگاهای ایالات متحده در مورد اعمال استثنای ضد تروریسم بر مصونیت دولت، موضوع بخش (7)(a)1605 قانون FSIA،اعمال گروه های به اصطلاح تروریست بر مبنای "معیار حمایت" به دولت های تعیین شده به عنوان حامی تروریسم منتسب می گردد. مطابق این معیار تامین پشتیبانی و کمک های مادی توسط یک دولت، به تنهایی برای انتساب اعمال اشخاص و گروه های تروریست به دولت مذکور کافی است و لذا هر دولت باید مسئولیت اعمال تروریستی اشخاص و گروه های مورد حمایت خود را تحمل نماید.معیار حمایت با معیارهای شناخته شده در رویه قضایی و دکترین حقوق بین الملل همچون "کنترل موثر" و کنترل کلی"و نیز معیار عادی به کار گرفته شده در رویه قضایی ایالات متحده در سایر دعاوی، که هدایت و کنترل دولت اعطاء کننده کمک بر فعالیت ها، برنامه ها و اعمال اشخاص و گروه های تروریست را برای انتساب اعمال آنها به دولت مذکور لازم می شمارند، سازگار نیست.