بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

در خصوص حکومت بین المللی قانون مهم ترین پرسش، مسئله امکان یا عدم امکان پیاده نمودن حکومت قانون در عرصه حقوق بین الملل می باشد. حقوق بین الملل فاقد مراجع رسمی قانون گذاری، قضایی و اجرایی شبیه نظام داخلی است. همین امر موجب شده برخی حقوقدانان به یژه آنها که حقوق بین الملل را با مبنا قرار دادن حقوق داخلی می سنجند، برقراری حکومت بین المللی قانون را اندیشه ای غیر عملی محسوب نمایند. در این نوشتار تلاش می شود به شکلی دیالکتیکی ادعاهای کسانی که معتقد به عدم امکان حکومت بین المللی قانون می باشند را رد برابر ادعاهای کسانی که معتقد به عدم امکان حکومت بین المللی قانون می باشند را در برابر ادعاهای افرادی قرار دهیم که اندیشه حکومت بین المللی قانون را امکان پذیر می دانند. در گفتار اول نظر انکار کنندگان حکومت بین المللی قانون مطرح می شود و در گفتار دوم پاسخ های ارائه شده به این انکار کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. طرح نظرات هر دو گروه ما را به سوی یافتن پاسخ امکان یا عدم امکان حکومت بین المللی قانون هدایت خواهد کرد