جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

چکیده

جنگ با تروریسم پدیده ی جدیدی است که پس از حوادث یازده سپتامب توسط دولت آمریکا مطرح شد. این ایده پاسخ مستقیمی است به حوادثی که در این روز رخ داد و از یک سو پیامدهای گسترده ای را رد قالب حمله ی نظامی به عراق و افغانستان در پی داشت،و از سوی دیگر برخوردهای تبعیض آمیز را به صورت قانونی به مظنونان و متهمان اقدامات تروریستی تحمیل نمود. این تبعیض ها و سایر اعمال غیر انسانی به حدی است که بسیاری از اصول حقوق کیفری و حتی انسانی را مورد خدشه قرار داده است این نتایج ناگوار، جنگ با تروریسم را به نبرد با عدالت یا " دروغی بزرگ"، تبدیل کرده که شاید هیچ گاه نتوان به آن امید بست