گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

در این نوشتار از میان مصایق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهم ترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول- که به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده – سعی بر آن است تا ضمن مروری بر مفاهیم و مبانی نظری جرم انگاری قاچاق مشروبات الکلی در حقوق جزای ایران، برخی آثار و عوارض منفی آن بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و رویکرد سیاست جنایی ایران در امر مبارزه و پیشگیری از این پدیأه مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.در بخش دوم، به بیان سیر تاریخی این پدیأه ی مجرمانه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده و در این راستا مباحثی پیرامون لزوم شکایت سازمان شاکی (گمرک) و یا عدم لزوم آن، نهاد صالح در رسیدگی به این جرم و نیز قطعیت یا قابلیت تجدید نظر احکام صادره در این مورد مدنظر قرار گرفته است و دلایل موافقان و مخالفان در هر یک از این مباحث مورد مداقه قرار گرفته است.همچنین با بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشورمان و بیان برخی کاستی ها، پیشنهادهایی برای کارآمدی و شفاف سازی آن ها ارایه می شود.