حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

چکیده

کودکان موجودات بی گناه، آسیب پذیر، وابسته و در عین حال کنجکاو، فعال و سرشار از امید هستند اوقات آن ها باید صرف خوشی، صلح و بازی، یادگیری و رشد شود. آینده ی آن ها باید به صورت متعادل و از طریق همکاری شکل گیرد. زندگی آن ها، به موازات این که، نگرش های شان گسترده تر شده و تجربیات جدید به دست می آورند که اعلامیه ی حقوق کودک ژنو 1924 بیان شده و در 20نوامبر 1959 در اعلامیه ی حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، و همچنین در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(خصوصا در مواد 23 و 24) میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصا در ماده 10) و در اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است"کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد" از این رو ، ملت ها و دولت ها ، ابزار و دانش کافی جهت حمایت از زندگی و رفع آلام متعدد کودکان،ارتقای رشد و توسعه ی کامل استعدادهای انسانی آن ها و آگاه کردن آن ها از نیازها، حقوق و فرصت های شان را دارند. کنوانسیون حقوق کودک، فرصت جدیدی برای شناسایی حقوق و رفاه واقعا جهان شمول فراهم می سازد. در مقاله ی حاضر، بعداز تحلیل نظریه های مربوط به حقوق کودکان، حقوق رفاهی آن ها در اسناد و موازین بین المللی (مخصوصا کنوانسیون حقوق کودک) مورد تحلیل قرار گرفته است.