حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

چکیده

با توجه به ناموفق بودن متمرکز در اداره ی مطلوب امور عمومی، بحث تشکیل حکومت محلی و تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح گردیده است. مطالعه و تحقیق در خصوص زوایای مختلف حکومت محلی و تمرکز زدایی مدت هاست در صدر تحقیقات دانشگاهی و جزو مطالعاتی قرار دارد که توسط سازمان ملل و بانک جهانی در زمینه ی مدیریت عمومی و در راستای اهداف توسعه ی هزاره انجام شده است در این مقاله تلاش شده با بررسی شاخص هایی مانند نحوه ی تشکیل حکومت محلی، صلاحیت ها و کارکردها، روابط میان دولت مرکزی و محلی و استقلال مالی حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه، با جایگاه و موقعیت حکومت محلی درر کشورهای فدرال و یکپارچه آشنا شویم.