اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

"صلاحیت محلی" به عنوان یکی از انواع صلاحیت دادگاه که ناظر به محدوده ی جغرافیایی معینی است، تنها هنگامی طرح می شود که کشور به مناطق جغرافیایی و محلی تقسیم شده و هر دادگاه که از نقطه نظر حوزه ی صلاحتی دادگاه یک کشور نسبت به دادگاه های دیگر کشورها همواره مطرح است. در این مقاله، با فرض وجود قلمرو محلی برای یک دادگاه، در پی بررسی چگونگی تعیطن"صلاحیت محلی" هستیم تا دانسته شود از نقطه نظر حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی، آطا لازم است بین دادگاه صالح به رسیدگی و دعوای طرح شده ارتباطی وجود داشته باشد؟ دیگر این که اگر پاسخ مثبت است،این ارتباط چگونه باید باشد،چه عواملی می تواند آن را برقرار کند و دست آخر چه نتایجی در بر خواهد داشت؟