قانونی در عزلت

نویسنده

---

چکیده

قانون نوسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزایی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متاسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح را در ایشان نادیأه گرفت قانونگذاری در همه عالم لباس برازنده خود را می خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پرشوری را می طلبد که دل به گذشت ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که به این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص ، صلاحیت ، کارآیی و عشق و علاقه را نیز می خواهد. قیام و قعود بی پشتوانه آگاهی و رای دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می کند که نه می شود از آنها گریخت و نه می توان به بندشان کشید تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزایی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت، هوشیاری، آگاهی، ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگذار خود را در موقعیت برخورد با قانون قانع از غنای آن ببیند . تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگذار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون برخورد شود. به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلامحل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت است اگر قانونگذار بخواهد علتهای صدور چک را در درستی بشناسد