ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

نویسنده

---

چکیده

یکی دیگر از بحث انگیزترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به شدت با آن مخالفند.تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدهای در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد.غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گرمای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده است، هر چند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.