مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

نویسندگان

---

چکیده

مسوولیت بین المللی دولتها از جمله مسائلی است که از دیرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول داشته است. اولین تلاش برای تدوین مقرراتی در باب مسوولیت بین المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه یعنی به سال 1930 باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تابحال، بجز تهیه چند پیش نویس از سوی کمیسیون حقوق بین الملل، به ثمر نرسیده اند. علی رغم عدم وجود مقررات مدونی در قلمرو و مسوولیت بین المللی دولتها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در این مورد، اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسوولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهمترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند. به همین جهت حقوقدانان هم از کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در ارئه نظرات خود استفاده می کنند.