تعریف مصرف کننده

نویسندگان

1 دانشگاه مونپلیه

2 ---

چکیده

نوشته حاضر ترجمه مبحث نخست مقدمه کتاب ارزنده ای است به نام حقوق مصرف که به زبان فرانسه توسط دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مونپلیه ،ژان کله الووا-فرانگ ستنمتز تدوین یافته و توسط موسسه انتشارات دالوز در پاریس به چاپ رسیده است. مبحث مذکور توسط اسناد کله الووا نوشته شده است که در اینجا جهت استفاده علاقمندان به حقوق مصرف فرانسه، با حفظ شماره مطالب کتاب، به فارسی برگردانده شده است. آقای دکتر قاسمی حامد در شماره بیست و سوم مجله حقوقی مبحث دوم مقدمه را به عنوان "معرفی حقوق مصرف" ترجمه نموده اند.