رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش

نویسندگان

1 دانشگاه اکس - مارسی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عنوان سخنرانی "رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش"یا "مطالعه خشونت در ورزش از نظر جرم شناسی " است. در مقدمه یادآوری نکاتی چند لازم به نظر می رسد:به طور کلی پدیأه های اجتماعی از دو زاویه قابل بررسی است: از نظر حقوقی و از نظر جرم شناسی. بحث خشونت نیز از این دو جنبه قابل بررسی است.خشونت در ورزش را از نظر حقوقی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بررسی کردیم، و اما جنبه شناختی خشونت در ورزش را امروز بخواهیم گفت. این بحث از نظر حقوقی، ما را به مطالعه قواعد، مقررات و قوانین ،رویه قضایی و دیدگاههای دانشمندان حقوق هدایت می کند در خصوص خشونت در عملیات ورزشی، امروزه، می توانیم بگوییم، با توجه به رویه قضایی موجود در زمینه ورزش، در فرانسه رشته فنی و جدیدی به وجود آمده است به نام "حقوق جزای ورزش"یا "حقوق کیفری ورزش" که خاص ورزش و عملیات ورزش است. در چارچوب حقوق جزای ورزش ، ابتدا خشونت هواداران تیمهای ورزشی و تماشاگران مسابقات ورزشی و سپس خشونتی که احتمالا بین ورزشکاران به هنگام بازی در میدا یا بعد از بازی ممکن است اتفاق بیافتد و نیز مطالعه پدیده دوپینگ و مواد نیروزا-یعنی مواد و پدیده ای که سبب شده است اصولا ورزش سلامت و پاکی سابقش را از دست بدهد- مورد توجه قرار می گیرد. خیلی از برد و باختها هم به خاطر امکان استفاده از همین مواد نیرو زا با تردید تلقی می شود. بنابراین چه ارتکاب خشونت در ورزش و چه ارتکاب تقلب در ورزش و عملیات ورزشی،موضوع حقوق خاصی را تشکیل می دهد به نام حقوق کیفری یا حقوق جزای ورزش