کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال

نویسندگان

---

چکیده

کنوانسیون لاهه در مورد حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال از نظر ساختاری شبیه کنوانسیون 19 اکتبر 1996 در مورد حمایت از صغار است مع ذلک از دو جهت با آن تفاوت دارد در زمینه صلاحیت کنوانسیون 2000، حمایت بیشتری معمول داشته و در کنار صلاحیت مقامات محل سکونت معمولی شخص بزطگسال، هر چند به طور فرعی، صلاحیت مقامات کشور متبوع وی و حتی ، مخصوصا در زمینه امور پزشکی و درمانی، صلاحیت مقامات محل حضور این شخص را می پذیرد.در زمینه تعارض قوانین نیز کنوانسیون با در نظر گرفتن قوانین بعضی کشورها و در جهت حمایت از آزادی اشخاص بزرگسال تا حدی اختیار تعیین قانون حاکم را به ایشان می دهد این کنوانسیون خلا موجود را بر طرف نموده و پاسخگوی نیاز حاصل از ازدیاد روزافزون افراد پیرو من در کشورهای پیشرفته است. امید است این کنوانسیون حتی راسا و به صورت مستقل از کنوانسیون 1996 در آینده به مرحله اجرا در آید