مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

چکیده

در مقاله ی حاضر ابتدا دو نوع برخورد با رویه های محدود کننده ی رقابت که در حقوق رقابت امروزی موسوم به قاعده ی عقلایی و قاعده ی به خودی خود باطل هستند تشریح می شود. سپس بر اساس رویه ی قضایی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و خصوصا پرونده های برجسته و محوری شان تبیین می شود که کدام یک اصل و کدام یک استثنا است. در نهایت اطن دو قاعده در حقوق رقابت ایران بررسی و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کدام یک از این دو در ماده ی 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشورمان (که در این مقاله جهت سهولت قانون رقابت نامیده می شود) اعمال می گردد.