مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی.

چکیده

لازمه دادرسی اداری با هدف نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت های آن ها توسط مراجع قضایی، وجود روش هایی جبرانی است تا از طریق آن ها ، شهروندان? که مخاطب اعمال مراجع عمومی قرار می گیرند بتوانند در صورتی که از ناحیه ی اعمال غیر قانونی این مراجع متضرر شدند یا حق و منفعتی را از دست دادند، آثار نامطلوب و زیان بار آن را جبران کنند. یکی از برجسته ترین و شایع ترین این روش ها جبرانی روش نقض و ابطال است. در ای" مقاله به بررسی تطبیقی روش مزبور در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده است تا بدین ترتیب نقاط قوت و ضعف هر یک از این دو نظام آشکار شود و در این میان تجربیات نظام حقوقی انگلستان راه کاری شود برای تقویت هر چه بیشتر نهاد نوپای نظارت قضایی در ایران