نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

چکیده

آموزه های مرتبط با پیش گیری وضعی ، "موقعیت ارتکاب جرم" را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان"مکان" می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیش گیری وضعی قرار گیرد از سویی دادستان یا مدعی العموم، مقام قضای است که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت در اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید. رسالت پیش گیری از جرم به طور خاص و قانونی برعهده ی دادسرا به نمایندگی از قوه ی قضاییه است. سیاست های راهبردی دستگاه قضایی در مقوله ی پیش گیری از وقوع جرم برعهده ی دادسرا بوده تا بتواند از طریق پیش گیری، و رودی پرونده ها به نظام قضایی را تقلیل دهد. هدف مقاله ی حاضر ، بررسی نقش "مکان " در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان آن با تدابیر و راه کارهای پیش گیرانه وضعی است. از سویی ارتباط میان پیش گیری وضعی و اقدامات دادسرا نیز تشریح می گردد. مقاله ی حاضر از نظر هدف،کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی کتاب ها و مقالات تالیفی ترجمه ای و ... تالیف شده است.نتایج این مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزه کاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم ، دست یه محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل، برخی از اماکن ، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا دادسرا می تواند با مدنظر قرار دادن "مکان" به راه کارها و تدابیر پیش گیرانه ی وضعی به صورت نظام مند جهت بخشد. در آخر چند پیشنهاد پژوهشی و کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیش گیرانه ی وضعی ارائه شده است.