چند نکته درباره داوری

نویسنده

ریاست جمهوری اسلامی ایران

چکیده

مفهوم داوری و بیان دیگر حکمت از جمله مفاهیمی است که در حقوق ایران نیز از دیرباز وجود داشته و فقیهان و سپس حقوقدانان ما با آن آشنایی کامل داشته اند و دارند در نظام سنتی قضایی ایران و نیز در نظام قضایی جدید نیز بر اساس مقررات نانوشته و نوشته این تاسیس بیش و کم مورد عمل قرار گرفته است متون رسمی آیین دادرسی و همچنین قانون اساسی به مساله داوری پرداخته اند و در بسیاری از موافقت های دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل و بازرگانی و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از داوری سخن به میان آمده و حل اختلافات و دعاوی ایران و امریکا نیز ما را در فرایند گسترده ای از داوری نسبت به مسایل مختلف قرار داده است