تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی

2 دکترای حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قرارداد توزیع بین‌المللی یکی از مهمترین قراردادهای حوزه تجارت بین‌الملل است. به موجب این قرارداد، طرفین با ایجاد یک چارچوب کلی، بستری برای سامان‌دهی روابط تجاری و حقوقی خود در آینده فراهم می‌کنند. طرفین این قرارداد عبارتند از «تامین‌کننده» و «توزیع‌کننده». در این قرارداد، توزیع‌کننده محصولات را از تامین‌کننده خریداری و به نام و با مسئولیت خود به توزیع‌کنندگان فرعی یا سایر مشتریان می‌فروشد. ماهیت بسترسازی که بر اساس قرارداد چارچوب ایجاد می‌شود مهمترین خصیصه این قرارداد به شمار می‌آید. در نظام حقوقی داخلی ما، مقررات ویژه‌ای برای این قرارداد شناسایی نشده است. از این‌رو مسئله اصلی پژوهش حاضر، این است که آیا نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش چنین قراردادی را دارد. پاسخ به این سوال ابتدا مستلزم بررسی ماهیت قرارداد توزیع و سپس ارزیابی این ماهیت با مبانی حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران است. بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، نتیجه پژوهش حاضر این است که اگر چه در حقوق ما قراردادی با ماهیت بسترسازی وجود ندارد و قرارداد توزیع با هیچ یک از نهادهای حقوقی موجود منطبق نیست، ولی نظام حقوقی ما ظرفیت پذیرش این نهاد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ananlaysing the Nature of International Distribution Agreement and itʼs Situation in Iranian Legal System

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi 1
 • marzie nikuie 2
1 Dwpartment of law, farabi college, tehran university, proffesor
چکیده [English]

International Distribution contract is one of the most important agreement on the international trade law. Distribution contracts are agreements concluded between a supplier and a distributor. The supplier agrees to supply the distributor with products. The distributor commits itself to purchasing, distributing and promoting such products in its own name and on its behalf. By means of a distribution contract parties organize the distribution. this contract is a framework agreement, which provides the context for subsequent contracts. due to absence of distribution legislation and lack of important provisions in Iran, the main issue is in this thesis if Iran legal system have capacity of assent this contract. In order to do so, firstly, this work is introduced to the nature of a distribution agreement and assess its with foundamental legal contract In Iran legal system. Accordace with the analyzed, confirm that distribution contract is a framework agreement which infrastructure is the nature of it, in spite of the lack of a solid legal framework on this agreement in Iran and not indentical with other legal entity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Distribution Agreement”
 • “Framework Agreement”
 • “Master Agreement”
 • “infrastructure”
 • “application Contract”
 1. فهرست منابع فارسی:

  1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت؛ کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1382.
  2. اعظمی زنگنه، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، به سعی و اهتمام سهراب امینیان، چاپ چهارم، تهران: بی‌نا، 1351.
  3. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (رسائل)، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، 1378.
  5. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، تهران: میثاق عدالت، 1384.
  6. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، تهران: دادگستر، چاپ پانزدهم، 1390.
  7. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد ششم، بیروت، دار احیا التراث العربی، کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1952 م.
  8. شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1392.
  9. کاتبی، حسینعلی، حقوق تجارت، چاپ دوم، انتشارات کتاب فرزان، 1364.
  10. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1385.
  11. کاتوزیان، ناصر، الف) قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387.
  12. کاتوزیان، ناصر، ب) عقود معین (1)، عقود تملیکی، معاملات معوض، جلد اول، چاپ  دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387.
  13. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.
  14. کیایی، کریم، حقوق بازرگانی، جلد اول، چاپ دوم، نشر بی‌نا، 1350.
  15. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه؛ بخش مدنی: مالکیت، مسئولیت، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، 1382.
  16. محقق داماد، سید مصطفی؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ عبدی‌پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله)، جلد دوم، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ناشر همکار: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1389.
  17. هاشمی شاهرودی، سید محمود، کتاب الاجاره، جلد اول، چاپ دوم، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1429 ه.ق.

  مقاله:

  1. احمدی سجادی، سید علی، ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری و مصادیق آن در حقوق ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، زمستان 1377، صفحات 96-73.
  2. حکمت‌نیا، محمود، بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی، مجله فقه و حقوق (علمی پژوهشی) ، زمستان 1384، شماره 7، صفحات 61 تا 78.
  3. شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد، حسن‌نیت در توافقات عمودی، مجله حقوقی دادگستری (علمی پژوهشی)، سال 75، شماره 75، پاییز 1390، صفحات 9-36.
  4. قنواتی، جلیل؛ تفرشی، محمد عیسی، رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق‌العمل‌کاری، عاملی و دلالی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان 1380، صفحات 55-81.

   

  فهرست منابع لاتین:

  1. Beshop, Bernard, European Union Law for International Bussiness, New York: Cambrige University Press, 2009.
  2.  Chernobrovkin, Alexander, “International distribution and agency agreements in Russian law and practice in comparison to the European approach”, Ghent University Law School, LLM. Dissertation for the Master of Advanced Studies in European Law, Supervisor: Professor dr. Johan Erauw, 2011
  3. Christou, Richard, International agency, distribution and licensing agreements, London: Sweet & Maxwell, 4th edn, 2003.
  4. Hesselink, Martijn W., Principles of European Law Study Group on a European Civil Code Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC), European Law Publishers, Stæmpfli Publishers Ltd. Berne, Sellier, 2006.
  5.  Houin, Roger Et Michel Pédamon, Droit Commercial, 9ᵉ edition, nᵒ. 620, Paris: Précis Dalloz, 1990.
  6. von Bar, Christian; Clive, Eric, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition, Volume 3, Germany: sellier. European law publishers GmbH, Munich, 2009.