تئوری نمایندگی در پرتو فلسفه سیاسی و حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

نمایندگی در پی تحولات فکری عصر مدرنیته و گسترش نظریه حاکمیت ملی به عنوان تاسیسی سیاسی و حقوقی در نطام سیاسی پا به عرصه وجود نهاده و نهادی بنیادین در تحقق دموکراسی نمایندگی محسوب می گردد. مبنای اساسی نظریه نمایندگی به کرامت انسانی، برابری ارزشی و اراده آزاد و مستقل افراد در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش باز می گردد. چنین رویکردی به نمایندگی محصوصل تلاشهای فکری اندیشمندان، فلسفی، سیاسی و حقوقی کلاسیک و مدرن می باشد که امروزه در قالب دموکراسیهای نوین با کارکردهای دولتهای رفاه و تضمین بخش حقوق بنیادین بشر واقعیت بیرونی یافته است. آنچه در این مقاله بررسی می گردد، چگونگی برقراری تعامل نظریه نمایندگی و اعمال نمایندگی اراده عمومی است و با رویکردی توصیفی_ تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این پرسش بنیادین است: در نظریه نمایندگی چه چیزی و چه کسی نمایندگی می­گردد و چگونه تصمیم و عملکرد فردی برای دیگری موجه سازی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: در نظریه نمایندگی، حاکمیت واحد ملت، اراده جمعی عموم، منفعت و مصلحت عمومی را نمایندگی می شود و نماینده در برابر مطالبات مردم و اراده عمومی تفویض شده مسول و پاسخگو می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation theory in the light of political philosophy and public law

چکیده [English]

Abstract:
Representation as a political and legal institution is established in the following of theoretical evolutions of the modernism and the theory of popular and national sovereignty and it is considered as a fundamental institution in the representative democracy. The fundamental basis of the representation theory is justified according to human dignity, equality and free and independent will of the individual in individual and social self-determination.
Such an approach to representation is derived of the efforts of political and legal thinkers of classical and modern that today has been shown in modern democracies with the functioning of the welfare state and the guarantee of fundamental human rights.
This article try to discuss as to how to interact between the representation theory and applying the public will and in this regard and with the descriptive analysis approach, a fundamental question arises: What is represented? Who is represented? How is an individual decision justified for else?
and assuming that in the representation theory, the rule of the people, the collective will of the public and public interest are represented and the delegate is responsible before the public will and demands of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation Theory
  • Delegation
  • the Public Will
  • Democracy
  • the Rule of People
منابع
الف- فارسی:
استوارت میل، جان، تاملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، چ اول، 1386.
اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام ، تهران: انتشارات آگاه، چ سوم، 1393.
اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه ف‍ره‍ن‍گ‌ رج‍ای‍ی‌، تهران: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، چ چهارم، 1391.
انصاری، منصور، دموکراسی گفتگویی، تهران: نشر مرکز ، چ اول، 1384.
اوزر، آتیلا، دولت در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر فرزان، چ اول، 1386.
برلین، آیزایا، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمد علی موحد، تهران: خوارزمی، چ اول، 1380.
بشیریه، حسین، درسهای دمکراسی برای همه، تهران: نگاه معاصر، چ دوم، 1381 
پاپکین، ریچارد و  استرول، اوروم، کلیات فلسفه، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی،تهران: حکمت، چ سی­ام، 1393.
پولادی، کمال، از دولت اقتدار تا دولت عقل، تهران: نشر مرکز، چ اول، 1380.      
پولادی، کمال، تاریخ اندیشه سیاسی؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: نشر مرکز، چ اول، 1382.
تقوی، سید محمد ناصر، دین و بنیادهای دمکراتیک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ اول، 1385.
خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران: انتشارات مجد، چ اول، 1387.
خسروی حسن، حقوق اساسی(1)، تهران: دانشگاه پیام نور، چ دهم، 1393.
دال، رابرت، درباره دموکراسی، فیروز سالاریان، تهران: نشر چشمه، چ اول، 1389.   
زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی، تهران: انتشارات جنگل، چ اول، 1389.
روسو، ژان ژاک، قرارداداجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: انتشارات آگاه، چ ششم، 1392.
صفایی سهیلا، محقق داماد، سید مصطفی، عباسی، محمود، «بررسی احترام به خود مختاری در فقه و حقوق اسلامی»، فصلنامه اخلاق زیستی، سال دوم، ش چهارم، 1381.
طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، ت‍ه‍ران‌‏‫: ق‍وم‍س، چ دهم، 1389.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چ اول، 1373.
کمالی زاده، محمد، م‍ون‍ت‍س‍ک‍ی‍و، قم: قلم نو، چ اول، 1386. 
کانت، ایمانوئل، فلسفه فضیلت، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: نقش و نگار، چ دوم، 1383.
کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، چ اول، 1380.
گری، جان، فلسفه سیاسی استوارت میل، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو، چ اول، 1379 .
لاک، جان، رساله دوم درباره دولت، ترجمه شهرام ارشدنژاد، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ اول، 1388.
لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی، چ اول، 1388.
لوید توماس، دیوید، در باب حکومت لاک، ترجمه عباس اسکوییان، تهران: انتشارات حکمت،چ اول، 1387.
مجیدی، فریبرز، «اندیشه های جان استوارت میل»، مجله آبان، ش 125، در پایگاه: دایره المعارف آنلاین طهوری، 1394.  
مدیسون، جیمز،«فدرالیست؛ شماره دهم»، ترجمه محسن محمودی، 1394، در پایگاه:http://bourgeois.ir
مک کالوم، جرالد.سی، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، قم: کتاب طه، چ اول، 1383.
‏‫‏نلسون، ویلیام، در توجیه دموکراسی، ترجمه علیرضا پارسا، تهران: نشر دیگر، چ اول، 1384.
ولف، جاناتان، درآمدی بر فلسفه سیاسی، ترجمه حمید پژوهش، تهران: نشر کتاب آمه، چ اول، 1391.
واینر، فیلیپ‌پی، فرهنگ اندیشه های سیاسی؛ برگرفته از فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها‏‫، ترجمه خشایار دیهیمی تهران‏‫: نشر نی‏‫،چ پنجم، 1392.
ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: انتشارات جنگل، چ اول، 1390.
وی‍ن‍س‍ن‍ت، ان‍درو، ‌نظری‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت،‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه،‌ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، چ نهم، 1392.
هابز، توماس، لویاتان، وی‍رای‍ش‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از س‍ی‌.ب‍ی‌. م‍ک‍ف‍رس‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، تهران: نشر نی، پ هشتم، 1392.
هیود، اندره، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ اول، 1387.
 
ب-منابع انگلیسی:
Brooks, Thom, Locke and Law, England:Ashgate Publishing Company, 2007. 
Catt, Helena, Democracy in Practice, London: Rutledge, Press, 1999.
Held, David, Models of Democracy, Cambridge: Polity Press, 1996.
Lively, A(eds), Democracy in Britain, Oxford: Blackwell Press, 1994.
Mac Callum, Gerald, C. , "Negative and Positive Freedom". The Philosophical Review, 76 (3), 1967.
Meyer, Michael J. and Parent W.A, The Constitution Rights: Human Dignity and American Values, New York: Cornell University Press, 1992.
Manin, Bernard and Others, “Election and Representation”, Democracy, Accountability and Representation, Edited by: Adam Prezeworski and Others, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Mainwaring, Scott, Democratic Accountability in Latin America, Oxford: Oxford University Press, 2003.
Nagel, Thomas, Equality; Readings in Social and political Philosophy, Edited by Robert M. Stewart, Oxford: Oxford University Press, 1996.
Orend, Brian, Human Rights: Concept and Context, Toronto: Broadview  Press, 2002.
Pitkin Fenichel, Hanah, The Concept of Representation, (Berkeley: California University Press, 1967.
Pitkin Fenichel, Hanah, “The Concept of Representation”, Democracy, Edited by Richard, Blaug and John, Schwarzmatel, New York: Columbia University Press, 2000.
Rose, Richard (Editor in chief) and Others, International Encyclopedia of Elections, Washington, D.C. , CQ Press, 2000.
Rush, Marx, Voting Rights and Redistricting in United States, Westpart: Greenwood Press, 1998.
Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Ed. Allen and Unwin Publication, 1950.
Vieira, Monica Brito and Runciman, David, Representation, Cambridge: Policy Press, 2008.
William H. Sewell Jr. , A Rhetoric of Bourgeois Revolution: The Abbe Sieyes and What is the Third Estate?. Durham and London: Duke University Press, 1994.