صلاحیت اضطراری در حقوق بین الملل خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

 چکیده:                                                                                       حمایت از ارزش­های اساسی یا منافع عمومی ایجاد برخی قواعد استثنایی صلاحیت را توجیه می­کند. در میان این قواعد استثنایی، قاعده صلاحیت اضطراری به دلیل اتکاء بر اندیشه عدالت و ایفاء حق داد­خواهی به طور گسترده­ای در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز اسناد بین­المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در جایی که اعمال قواعد عادی صلاحیت به نتایج نامطلوب منتهی می­شود یا برای تحقق عدالت ناتوان است، کنار گذاشته می­شود و دادگاهی که اصولا فاقد صلاحیت است، بتواند به دعوی رسیدگی کند. همین خصیصه باعث می­شود صلاحیت اضطراری از برخی مفاهیم مشابه مثل صلاحیت افراطی و دادگاه نامناسب متمایز گردد. قواعد صلاحیت اضطراری با توجه به آیین دادرسی کشورهای دیگر اعمال می­شود و عدم امکان رسیدگی به دعوی در کشور خارجی یکی از شرایط اصلی اعمال صلاحیت اضطراری است. اگرچه تعارض میان این نوع صلاحیت و نگرش نزاکت به عنوان یکی از مبانی رایج در بین­الملل خصوصی که متضمن حسن روابط میان دولت­هاست، باعث تردید در پذیرش این صلاحیت استثنایی در برخی کشورها شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forum Necessitates in Private International Law

نویسنده [English]

  • reza maghsoudi
University of Guilan
چکیده [English]

Abstract:
Protection of fundamental values and public interests justify provide some exceptional rules for jurisdiction. Among this, Necessitates jurisdiction widely accepted because of reliance on justice conception and compliance with fair trial right in domestic laws of many states as well as international instruments. Where application of normal rules of jurisdiction amount to unfavorable results or unable for meet of justice, should be thrown down and the court which is principally lack of jurisdiction, could adjudicate the case. This feature differentiate Necessitates jurisdiction from some similar concepts such as exorbitant jurisdiction and forum non convenience. Necessitates jurisdiction rules exercise with consideration of other state procedures and impossibility of litigation in foreign state is one of main requirement of this jurisdiction. Although conflict between necessity jurisdiction and comity approach as one of current foundation of private international law, which is require good relationship among states, cause hesitate in acceptance of this exceptional jurisdiction in some countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Jurisdiction"
  • "Fair Trial Right"
  • "International Comity"
  • "Necessity"
 
فهرست منابع:
منابع فارسی:
1- ارفع­نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بهتاب، 1393

2- خمامی­زاده، فرهاد، عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی،1383، شماره 39، صص117-131

3- شمس عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ سوم، نشر میزان، 1381، صص 420 و 421
4- غمامی، مجید و محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390
5- صفایی سیدحسین، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388
6- متین دفتری احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1391
7- مقصودی، رضا، صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه­ها، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1395، دوره 46، شماره 2، صص325-341
 
منابع انگلیسی:
1- Clermont, Kevin, Exorbitant Jurisdiction, Maine Law Review, 2006, Vol. 58:2, pp. 474 – 505
2- Fraser George, Jurisdiction by Necessity - an Analysis of the Mullane Case , University of Pennsylvania Law Review, 1951, Vol. 100, N.3, pp. 305 – 319
3- Gaukrodger David,Foreign State Immunity and Foreign Government Controlled Investors, OECD Working Papers on International Investment, 2010/02, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91p0ksqs7-en, pp. 3 - 56
4- Grossi, Simon, Rethinking the Harmonization of Jurisdictional Rules, Tulane Law Review, 2012, Vol. 86:623, pp.623 - 712
 
5- Hess Burkhard, Directorate General for Internal Policies Department: Citizens Rights and Constitutional Affairs, Available at:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462493/IPOL-JURI_NT (2012)462493_EN.pdf, Last visited 1/9/2016
 
6- Marullo Maria Chiara, Access to Justice and Forum Necessitatis, HURI-AGE, Consolider-Ingenio,2015,Availabeat: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713744, Last visited 1/8/2016
7-Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, Version of 26 March 2010 (to be published in RabelsZeitschrift 74 issue 3
8- Nuyts Arnaud, Study on Residual Jurisdiction, General Report – 3rd Version, 2007, Available at: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf, Last visited 1/9/2016
 
9- Nwapi Chilenye, a Necessity Look at Necessity Jurisdiction, UBC Law Review, Content downloaded/printed from Hein Online (http://heinonline.org) 2014,Vol. 47: 1, pp. 212 - 273
 
10- Nwapi Chilenye, Jurisdiction by Necessity and the regulation of the Transnational Corporate Actor, Utrecht Journal of International and European Law, 2014, Vol. 30, No. 78, pp. 24-43
11- Paul Joel, the Transformation of International Comity, Law and Contemporary Problems, 2008, Vol.71:19, pp.19 – 38
12- Ralf Michaels, Jurisdiction, Foundations, Forthcoming in, Elgar Encyclopedia of Private International Law (Jürgen Basedow et al. eds.) 
Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 2016-53, pp.1 - 28 
 
13- Redfield Stephanie, Searching for Justice: The Use of Forum Necessitatis, Georgetown Journal of International Law, 2014, Vol. 45, pp. 893-928
 
14- Ubertazzi Benedetta, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, 2011,Vol. 15:2, pp. 359 - 448

15- Weber Rolf, Liability of Parent Companies for Human Rights Violations of Subsidiaries, 2016 Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625536, pp.1 – 29, Last Visited 1/7/2016

16- Whytock Christopher, Foreign State Immunity, Boston University Law Review, 2013,Vol. 93: 2033, pp.2033 - 2093