نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.52547/lawresearch.23.89.11

چکیده

دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A View to Advantages and Challenges of Consideration of International Disputes in Chambers of International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Beig Zadeh 1
  • Vahid Bazzar 2
1 Professor of Beheshti University
2 PHD Student of International Law
چکیده [English]

International Court of Justice can judge an Contentious Claim in his Chamber and with fewer Judges of those of the Court at the Request of the Parties of Dispute. According to Statute and Rules of International Court of Justice, it is possible to Create three types of Chambers in ICJ that Distinctions are Visible between their Functions in spite of Items of Numerous Likeness. so far, this Chambers have Welcomed from Referring States to ICJ. After Explicating and Describing of types of Chamber of ICJ, Relation and Distinction of those with the ICJ and Consideration of Advantages such as Acceleration of Proceedings, Reduction in Costs, Wide Discretion of the Parties of Dispute in relation with the Composition of the Chamber, and Challenges such as Creation of Fragmentation, Activity of non-member Judges of ICJ in Chamber, the Negative Impact of Work Pressure on the Judges that are Simultaneous member of Chamber and ICJ, this Article is to Responses this question whether Resorting of parties of Dispute to Chamber of ICJ have Advantages over Resorting to ICJ for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamber
  • International Court of Justice
  • Legal Proceedings
منابع
الف-منابع فارسی:
1. بیگ زاده، ابراهیم. حقوق سازمان های بین المللی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد، 1394.
2. تی یری، هوبر. قاضی ویژه در دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه ی ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوقی بین المللی، 1383، شماره سی ام، صص 84-75.
 
ب-منابع لاتین:
3. Abi-Saab, Georges. The ICJ as a World Court, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 3-16.
4. Aust, Anthony. Handbook of International Law, Cambridge University Press, 2010.
5. Cassese, Antonio. The International Court of Justice and the right of peoples to self-determination, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 351-363.
6. Crook, John R. The 2002 Judicial Activity of the International Court of Justice, The American Journal of International Law, 2003, Vol. 47, No. 2, pp. 352-364.
7. Fitztmaurice, Malgosia. Environmental protection and the International Court of Justice, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 293-315.
8. Gray, Christine. The Use and Abuse of the International Court of Justice: Cases concerning the Use of Force after Nicaragua, The European Journal of International Law, 2003, No. 14, pp. 867-905.
9. Guilds, John C. If It Quacks Like a Duck:" Comparing the ICJ Chambers to International Arbitration for a Mechanism of Enforcement, Md. J. Int'l L, 1992, Vol. 16, No. 43, pp. 43-82.
10. Jennings, Robert Y. The International Court of Justice after Fifty Years, The American Journal of International Law, 1995, Vol. 89, No. 3, pp. 493-505.
11. Jervan, Marte. The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the No-harm Rule, PluriCourts Research,  2014, Paper No. 14-17, pp. 1-150.
12. Kwiatkowska, Barbara. Equitable maritime boundary delimitation As exemplified in the work of the World Court during the Presidency of Sir Robert Yewdall Jennings, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 264-292.
13. Mackenzie, Ruth and Romano, Cesare P. R. and Shany, Yuval and Sands, Philippe. Manual on International Courts and Tribunals, Oxford University Press, 2010.
14. Mathias, Stephen. The 2005 Judicial Activity of the International Court of Justice, The American Journal of International Law, 2006, Vol. 100, No. 3, pp. 629-649.
15. Moore, Andrew F. Ad Hoc Chambers of the International Court and the Question of Intervention, Case Western Reserve Journal of International Law, 1992, Vol. 24, Issue. 3, pp. 667-698.
16. Peat, Daniel. The Use of Court-Appointed Experts by the International Court of Justice, Legal Studies Research, 2014, Paper No. 60, pp. 1-33.
17. Quintana, Juan José. Litigation at the International Court of Justice: Practice and Procedure, Koninklijke Brill NV, 2015.
18. Rosenne, Shabtai. Decolonisation in the International Court of Justice, Afr. J. Int'l & Comp. L, 1996, No. 8, pp. 564-576.
19. Rosenne, Shabtai. The President of the International Court of Justice, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 406-423.
20. Spiermann, Ole. International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciary, Cambridge University Press, 2004.
21. Talmon, Stefan. The Absent Judge: A Commentary on Article 23 ICJ Statute, Bonn Research Papers on Public International Law, 2012, Paper No. 1, pp. 1-26.
22. Thirlway, H.W.A. Procedural law and the International Court of Justice, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 389-405.
23. Valencia-Ospina, Eduardo. The Use of Chambers of the International Court of Justice, Fifty years of the International Court of Justice-Essays in honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 503-527.
24. Wellense, Karel. Negotiations in the Case Law of the International Court of Justice-A Functional Analysis, Ashgate Publishing Limited, 2014.
25. Zimmermann, Andreas and Oellers-Frahm, Karin and Tomuschat, Christian and Tams, Christian J. The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, Oxford University Press, 2012.
26. Zimmermann, Andreas. Ad Hoc Chambers of the International Court of Justice, Penn State International Law Review, 1989, Vol. 8, No. 1, Article. 2, pp. 1-32.
27. Zyberi, Gentian. Taking Rights Seriously Time for Establishing a Human Rights and Humanitarian Issues Chamber at the International Court of Justice, Journal of Human Rights and Policy, 2008, pp. 113-129.