واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهید بهشتی ره

چکیده

بر این اساس برای ایجاد عدالت و انصاف، به حق مصرف کننده بر داشتن یک معامله خوب که از آن به حق بر چانه زنی تعبیر می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در اتحادیه اروپا با یک رویکرد اقتصادی، به وصول بیمار به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی به بیشترین رضایت و مطلوبیت عنایت دارند. لذا باید داروی مورد معامله مصرف کننده، برای بیمار، بیشترین رضایت را در قبال هزینه تادیه شده برای دارو به همراه داشته باشد و مصرف کننده بتواند برای گسترش دامنه رشد خود، به چانه زنی با تولید کننده بپردازد و قرارداد بر وی تحمیل نگردد. در حقوق ایران نیز ایجاد تعادل مورد توجه قانون گذار بوده است و در همین راستا به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده پرداخته است؛ ولی این حق نوین در قانون مزبور و قوانین مشابه مورد غفلت واقع شده است؛ ولی باید اذعان داشت که مبانی این حق برای مصرف کننده محصولات دارویی در فقه امامیه مور د توجه واقع شده است و مشروعیت حق بر چانه زنی را در مبانی فقهی می‌توان استباط نمود؛ اما در فقه، بعد از انعقاد عقد، حق بر چانه زنی برای مصرف کننده در مورد داروی مورد معامله وجود ندارد و این حق فقط در زمان مذاکرات پیش قراردادی قابل اعمال است لذا پیشنهاد می‌شود، قانون گذار در قانون مجزایی که به حمایت از مصرف کنندگان محصولات پزشکی می‌پردازد، این حق را در زمان مذاکرات پیش قراردادی به رسمیت شناخته و از مصرف کننده با ضمانت‌های اجرایی لازم، حمایت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inspection of the right to bargain on pharmaceutical products and therapeutic products in Iranian law and Imamie jurisprudence with the approach to EU documents

نویسندگان [English]

  • sm md
  • A A
shahid beheshty
چکیده [English]

the sake of justice and fairness, the right of the consumer to have a good deal, which is construed as the right to bargaining, is to be considered. Is located. Accordingly, in the European Union, with an economic approach, it is the patient who receives the drug as a consumer of the highest degree of satisfaction and desirability. Therefore, a consumer drug must give the patient the highest degree of satisfaction with the cost paid for the drug and the consumer can negotiate with the manufacturer in order to expand his / her growth, and the contract will not be imposed on him / her. In Iran's law, the creation of a balance has been of interest to the legislature, and has also approved the consumer protection law; however, this new right has been neglected in the same law and similar laws; however, it should be acknowledged that the basis of this right For the consumer of medicinal products in Imamieh jurisprudence, special attention has been paid to the legitimacy of the right to bargaining in the jurisprudential basis, but in jurisprudence, after the conclusion of the contract, the right to bargain for the consumer about the drug being traded And this right can only be applied at the time of the pre-contract negotiations, so it is recommended that the legislator in the law This separation, which protects consumers of medical products, recognizes this right at pre-contractual times and supports the consumer with the necessary enforcement guarantees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pre-contractual negotiations
  • Consumer rights
  • Right to bargain
  • Good deal
  • Fairness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1397