تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بهشتی

چکیده

اعتبارنامه‌های تجاری لازم، از جهتی، به اعتبار تأیید شده و اعتبار تأیید نشده، تقسیم می‌شوند. تأیید اعتبار، خود عمل حقوقی جدیدی با همان مُفاد اعتباری است که مورد تأیید قرار گرفته، و التزامی مستقیم، اصلی و مستقل را بر عهدۀ بانک تأییدکننده می‌نهد، چندان که در اثر عمل حقوقی تأیید تعهد این بانک به تعهد بانک گشایندۀ اعتبار افزوده می‌شود. تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی مستلزم وجود اذن یا درخواست از ناحیۀ بانک گشایندۀ اعتبار است. اما، گونه‌ای جدید از تأیید اعتبار نیز در بازار بانکداری پدید آمده که در آن اذن یا درخواست بانک گشاینده وجود نداشته، بلکه بنا به درخواست ذینفع اعتبار و حسب قرارداد خصوصی منعقده میان او و بانکی داده می‌شود. تأیید اعتبار از نوع اخیر را «تأیید خاموش» نام داده‌اند تا آن را از تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی ممتاز سازند. بررسی مفهوم این قسم تأیید، تفاوت‌های آن با تأیید به معنای مصطلح، أثار حقوقی و خطرات تأیید خاموش موضوع نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Silent Confirmation and Some of Its Issues in Law of Letters of Credit

چکیده [English]

Irrevocable commercial letters of credit, in one respect, are divided into confirmed and non-confirmed credit. The confirmation of credit, in and of itself, is a new judicial act which contains same terms and conditions of confirmed credit. It creates a direct, primary and independent obligation upon confirming bank, so that it add confirming bank's obligation to issuing bank's obligation. The confirmation of credit in strict legal sense requires authorization or request of issuing bank. However, banking market bring about a new type of confirmation which have not this requirement, but it creature of a private contract between beneficiary of credit and a bank; i.e. it takes form at the request of beneficiary of credit rather than issuing bank. This specific type of confirmation is called "silent confirmation", distinguishing it from confirmation in strict legal sense. This article study concept of silent confirmation, differences between two types of confirmation, legal effects and risks of silent confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter of Credit
  • Confirmation
  • Silent Confirmation
  • Right of Recourse
فهرست منابع
الف) منبع فارسی
کتاب
1. بناء نیاسری، ماشاءاله، حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی)، جلد اول، تهران: مؤوسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1395.
ب) منابع انگلیسی
Books
2. Bishop, Eric, Finance of International Trade. 1nd Ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004.
3. Brindle, Michael, and Raymond Cox (Editors), Law of Bank Payments. 3nd Ed., London: Sweet & Maxwell Limited, 2004.
4. Chuah, Jason C.T., Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions. 5nd Ed. London: Sweet & Maxwell Limited, 2013.
5. Gutteridge, H.C., and Maurice Megrah, Gutteridge & Megrah's Law of Bankers' Commercial Credits. 8nd Ed. London: Europa Publications Limited, 2001.
6. The American Law Institute & National Conference of Commissioners on UniformState Laws, Uniform Commercial Code: Official Text & Comments, 2011-2012 Edition, West, 2011.
Articles
7. Dolan, John F., "Negotiation Letters of Credit," Banking Law Journal 119 (2002): 407.
8. Ellinger, E.P., "The Beneficiary's bank in Documentary Credit Transactions," Law Quarterly Review 124 (2008): 299.
 
9. Task Force Report on the Study of U.C.C. Article 5, "AnExamination of U.C.C. Article 5 (Letters ofCredit)," The Business Lawyer 45 (1990): 1521.
10. Thayer, Philip W., "Irrevocable Credits in International Commerce: Their Legal Nature," Columbia Law Review 36 (1936): 1031.
11. Tyree, Alan L., and John Sheahan, "Silent Confirmation of Credits," Journal of Banking & Finance Law & Practice 24 (2013): 126.
12. Ward, Alan, and Howard Palmer, ""Silent" Confirmations of Letters of Credit," Business Law Review 13 (1992): 79.
Doctoral Thesis
13. Mofleh, Amer Ibrahim, "Abstract Payment Undertakings: To What Extent Are They Truly Abstract?" PH.D. Thesis, University of Leicester, United Kingdom, October 2005.