بررسی مفهوم و انواع نقض حق اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران imantirdad@gmail.com

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران(نویسنده مسئول) HSAFAII@UT.AC.IR

10.22034/jlr.2018.114988.1101

چکیده

هر کس بدون مجوز قانونی از دارنده ورقه اختراع، اختراع را مورد بهره برداری قرار دهد حقوق انحصاری ورقه اختراع را نقض کرده است. این تعریفی است که بدواً از نقض حق اختراع ارائه می شود. تشخیص نقض از حیث مسئولیت ناقض اهمیت دارد. ناقض را در فرض نقض مستقیم که اصولاً به مباشرت ناقض صورت می گیرد مسئولیت ناقض بدون تقصیر و در فرض نقض غیر مستقیم که مشارکتی و انگیزشی است مسئولیت نوعی و مبتنی بر تقصیر است. ضمن اینکه نقض از جهات دیگر انواعی دارد و به ذاتی، معادل،وابسته تکمیلی و قریب الوقوع مشتق می گردد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم نقض و بررسی محدوده آن، انواع نقض حق اختراع را با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. وضعیت حقوق ایران در مواردی ابهام دارد و به نظر نگارندگان نیاز به اصلاح و تجدیدنظر در قوانین است. البته از موادی از قانون اختراعات و آیین نامه آن می توان مقررات را تفسیر نمود . وضعیت حقوقی انگلستان در این حوزه ابهام قابل توجهی ندارد و در تطبیق را مقررات بین المللی در حوزه حق اختراع است. شاید قانون گذار ایرانی به عمد در جهت رعایت مصالح ملی راه را در قابلیت تفسیر قوانین این حوزه باز گذارده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the concept and types of patent infringement in accordance with the Iranian-British law approach

نویسندگان [English]

  • iman tirdad 1
  • Seyyed Hossein Safaee 2
1 University of Science and Research in Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Islamic Azad UniversityRetired Professor of Private Law of Tehran University and Professor of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

Anyone who exploits the invention without the permission of the holder of the invention sheet violates the patent rights of the patent patent. This definition is originally presented as a patent infringement. It is important to detect violations in terms of liability. The violation in the guiltin of direct violation, which is principally in violation of stewardship, is a blameless offense liability, and in the assumption of indirect exclusion which is participatory and motivated. In addition, the violation is different in other ways and derives from the intrinsic, equivalent, complementary, and imminent dependence. In this article, while addressing the concept of violation and examining its scope, we will examine various types of patent infringement by looking at the rights of Iran and the United Kingdom. The status of Iranian law is ambiguous in some cases, and according to the writers, it is necessary to amend and revise the law. Of course, the rules of the Invention Law and the regulations can be interpreted. The legal status of England does not have much ambiguity in this area, and international patents are in the field of patenting. Perhaps the Iranian legislator deliberately pushes the way to the interpretation of the rules in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventions
  • types of infringment
  • direct and indirect

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 24 مهر 1397