قراردادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آریا، شهر مزارشریف، افغانستان

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2018.155974.1268

چکیده

چکیده
در تمامی کشورها، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی برای شهروندان است. البته غرض از خدمات عمومی، فعالیتهای عام المنفعه ای است که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی، با هزینه عمومی و تحت نظر دولت ارائه میشود. از ارائه خدمات در حوزه آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، زیرساختهای اقتصادی و آب و برق همه در این شماراند. اگر دولت این وظیفه اش را با معیارهای کارایی و اثربخشی انجام دهد، سبب توسعه کشور گردیده و اگر در انجام درست و مؤثر آن سهل انگاری و کوتاهی کرد، نتنها سبب توسعه و رفاه نمیگردد که زمینه حیف ومیل بیت المال را فراهم کرده و فساد را تقویت نموده و گسترش میبخشد. افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان و حضور پُررنگ و کمکهای چشمگیر جامعه جهانی در این کشور فرصت فوق العاده مناسبی برای ارائه چنین خدماتی به شهروندان اش را بدست آورده بود تا نتنها نیازمندیهای ابتدایی مردم را پاسخ دهد، بلکه میتوانست با استفاده از منابع فراهم شده و در چوکات قراردادهای تدارکات، پروژه های زیربنایی و بنیادین را جهت ثبات، رفاه و توسعه اقتصادی کشور طرح و اجرا نماید. اما دردمندانه، چنین اتفاقی نیفتاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction contracts in Afghanistan; the factor of development or source of corruption

نویسندگان [English]

  • Said jawid Najafizada 1
  • Abdulhadi Vahid 2
1 Private law, Law and political science faculty, Aria university, Mazar-i-sharif, Afghanistan.
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
In all countries, one of the most important and most essential tasks of the government is to provide public services to citizens. Of course, for public services, there are public activities that are provided through public or private institutions at public expense under government supervision. From services ranging from education to health care, social security, economic infrastructure and utilities, everyone is in this category. If the government does this task with efficiency and effectiveness measures, it would have contributed to the development of the country, and if it did not make it easy and effective, it would not result in prosperity and development, Provides financial support and enhances and expands corruption. Afghanistan, after the collapse of the Taliban regime and the enormous presence of the international community in the country, has provided a great opportunity to provide such services to its citizens, in order not only to provide the basic needs of the people But could, by using the resources provided and in the framework of procurement contracts, design and implement basic infrastructure projects for the stability, prosperity and economic development of the country. But unfortunately, it did not happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: contracting contracts
  • public services
  • development
  • corruption
  • procurement