مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 معاونت حقوقی ریاست جمهوری

3 null

10.22034/jlr.2018.150036.1233

چکیده

چکیده
حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور ‌ از مهمترین حقوق وام‌دهندگان است.مساله اساسی که در این پژوهش با آن مواجه هستیم ،چیستی وچگونگی اعمال این حق با تاکید بر حقوق ایران است است.علیرغم اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن در پژوهش و قانونگذاری ، تشریح زوایای این حق مغفول مانده ، و در خصوص حق جایگزینی تاکنون مقاله یا کتابی به زبان فارسی نوشته نشده است .ازاین‌رو مقالة حاضر می‌تواند گشایندة بابی در این زمینه باشد.در این نوشتار با مطالعه قراردادهای منعقده ،کتب و مقالات داخلی و خارجی به روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته شد که حق جایگزینی با هیچ یک از نهادهای مشابه داخلی مانند تبدیل تعهد، انتقال دین و ضمان تطابق کامل ندارد و استفاده از این قالبها برای بیان حق جایگزینی مناسب نیست. تنقیح ماهیت حق جایگزین میتواند کمک شایانی به طرفین قراردادهای سرمایه گذاری بخصوص مشارکت عمومی خصوصی بکند.
واژگان کلیدی: تامین مالی ،حق جایگزینی،قرارداد مستقیم،تبدیل تعهد، انتقال قرارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the step in right in project finance model and traditional institution in civil law

نویسندگان [English]

 • mohsen alijani 1
 • laeya joneidi 2
 • majid ghamamai 3
1 tehran university
2 Tehran university
چکیده [English]

The step-in right in project finance model is one of the most important right of the lenders, the basic question of this article is about this right and applying it. Despite the importance of the issue and the need to pay attention to it in research and legislation, it is not as explained as needed. In this article by studying the books, real contract’s and articles in analytical method concluded the step in right is not comparable to any type of the traditional institutions in civil law such as transferring the commitmenis one of the most important right of the lenders, the basic question of this article is about this right and applying it. Despite the importance of the issue and the need to pay attention to it in research and legislation, it is not as explained t, Guaranty. After debating on project finance and direct agreement comparing study has been applied.
Keywords. Financing, step in right, direct agreement, transferring the commitment

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • step in right
 • direct agreement
 • transferring the commitment
 1. منابع

  فارسی:الف) کتب

  1. شهیدی، مهدی،حقوق مدنی ، جلد پنجم(سقوط تعهدات)اتشارات مجد.۱۳۹۳
  2. امامی،سید حسن، حقوق مدنی ۱، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.۱۳۴۰
  3. صفایی،سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، جلد دوم قواعد عمومی قرارداها. ۱۳۸۵
  4. کاتوزیان ،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،نشر میزان . ۱۳۸۵
  5. کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات،چاپ سوم، نشر میزان۱۳۸۵.
  6. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم(آثار قرارداد)چاپ هشتم. ۱۳۹۲

  ب)مقالات

  1. توسلی جهرمی، منوچهر؛ «قراردادهای بین المللی ساخت،بهره برداری و انتقال(بی او تی)»،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱۳۸۱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 58 ﺍﺯ ۹۳تا ۱۰۸.
  2. غمامی، مجید؛«تأمین مالی پروژه‌های BOT»،نشریه موسسه حقوق تطبیقی دوره جدید، ۱۳۸۶شماره ۱(۲۲۵-۲۴۶)
  3. مقدم، عیسی،انتقال قرارداد،فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷،شماره۴،زمستان ۱۳۸۶،(۲۲۹-۲۴۲)
  4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت نظارت راهبردی امور نظارت بودجه سرمایه ای ،راهنمای کاربرد موافقت نامه مشارکت عمومی خصوصی (چهارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی خصوصی) طبق بخشنامه ای به شماره ی۱۷۲۸۰۴/۹۳. پیشنهاد شماره۲۹

   

  1. Alfen, Hans Wilhelm et al. Public-Private Partnership in infrastructure development: Case studies from Asia and Europe
  2. Allen & OveryTermination and Force Majeure Provisions in PPP Contracts Review of current European practice and guidance, European PPP Expertise Centre March. ,) 2013(
  3. Christopher Clement-Davies Partner, Fulbrigssht&Jaworski. Public-private partnerships in central and eastern Europe:structuring concession agreements  European Bank for Reconstruction and Development. )2007(
  4. Darrin Grimsey and Mervyn K. Lewis. Public Private Partnerships the Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. )2004(
  5. DLA Piper, European PPP Expertise Center, European PPP Report)2009(
  6. E. R. YescombePublic–Private Partnerships Principles of Policy and Finance, Published by Elsevier Ltd, )2007(
  7. E.R. Yescomb, Principles of Project Finance, second edition, Published by Elsevier Inc. )2014(
  8. Esty, Benjamin. C. The Economic Motivation for Using Project Finance, Boston, Ma. Harvard Business School. . (2003)
  9. European Bank for Reconstruction and Development Law in transition Public-private partnerships, Legal reform in Russia.(2007)
  10. International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank Public-Private Partnerships Reference Guide Version 2.0. (2014)
  11. Jeffrey Delmon . Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers, Cambridge University Press. )2011(,
  12. JOHN D. FINNERTY Project Financing Asset-Based Financial Engineering Second Edition. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. )2007(
  13. Laura Turley and Abby Sample the International Institute for Sustainable Development, Financing Sustainable Public-Private Partnerships.( 2013(
  14. M. Fouzul Kabir Khan Robert J. Parra, Using  Financing Large Projects2003(, Project Finance Techniques and Practices, Published in by Prentice Hall.
  15. Murat Madykov,Step-in Right as a Lender Protection Mechanism in Project Financed Transactions, 13DePaul Bus. & Com. L.J.273 . (2015),
  16. Neil Cuthbert, Middle East region Denton’s, A Guide to Project Finance. )2013 (
  17. Public-Private Partnerships Reference Guide Version 2.0 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank(2014)
  18. ROD Morrison, The Principles of Project Finance. Gower Publishing Company.uk. )2012(
  19. Standardization of PFI Contracts Version4, HM Treasury. United Kingdom Treasury Infrastructure to 2030. )March 2007(
  20.  Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, Academic Press is an imprint of Elsevier, (2013)
  21. UNCITRALL legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects Prepared by the United Nations Commission on International Trade Law United Nations New York. )2001(
  22. United Nations Economic Commission for Europe, GUIDEBOOK ON PROMOTING GOOD GOVERNANCE IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS, New York and Geneva(2008)
  23. United Nations. New York UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects. (2001)
  24. Willie Tan Principles of Project and Infrastructure Finance, published by Taylor & Francis. )2007(
  25. World Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank Reference Guide Public-Private Partnerships Version 2.0, International Bank for Reconstruction and Development.( 2014)