مبانی و ریشه های شکل گیری نظریه مصلحت دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده ادبیات گروه حقوق

10.22034/jlr.2018.111637.1065

چکیده

تکوین دولت مدرن در دوران جدید حادثه ای مهم تلقی می شود و بسیاری از مفاهیم و نهادهای جدید ریشه در این پدیده نوظهور دارند. نظریه های متعددی در تکوین دولت مدرن نقش داشته اند که یکی از آنها نظریه مصلحت دولت است. نظریه مصلحت دولت در ایتالیای سده شانزدهم پدید آمد و از آنجا به سایر کشورهای اروپا کشیده شد. واضعان این نظریه معتقد بودند حفظ قدرت و دولت از هر مصلحتی بالاتر است. البته در بین نظریه پردازان این مفهوم اختلاف نظراتی در خصوص تبیین این نظریه وجود دارد.
در این مقاله کوشش شده است ضمن اشاره به نقش این نظریه در تکوین دولت مدرن، مبانی تاریخی و نظری این مفهوم و تفاسیر و نیز ایراداتی که بر آن وارد شده است مورد بررسی قرار گیرند. نظریه مصلحت دولت با پیدایش اشکال دیگر دولت اگرچه به ظاهر از بین رفت، اما در قالب های دیگری به حیات خود ادامه داد که سعی شده است به عنوان درآمدی براین نظریه به مهمترین این مباحث اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The foundations and roots of the creation of reason of state theory

نویسنده [English]

  • fardin moradkhani
bu ali sina university
چکیده [English]

The creation of the modern state in modern times is an important event and many new concepts and institutions rooted in this new phenomenon. Several theories have been involved in the creation of the modern state, one of which is the theory of reason of state. Reason of state theory arose in the sixteenth century Italy and from there to the rest of Europe was drawn. Creator of this theory believed that sometimes the interests of the state and of course the public that the prince acts contrary to popular belief and Keep the power and state higher from any interest. Of course, the theorists of this concept, there are differences in explanation this theory. This article was referring to the role of theory in the development of the modern state Historical and theoretical foundations and interpretation and criticism of the concept of that it has been examined. Reason of state theory with appearance of other forms of state, although seemingly vanished but survive in a different fashion that has been tried as an introduction to this theory to be addressed the most important issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason of state
  • modern state
  • necessary
  • interest
فهرست منابع
الف: کتاب
1-     اسکینر، کوینتن، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، ترجمه کاظم فیروزمند، انتشارات آگاه، جلد اول 1393
2-     افضلی ،رسول، دولت مدرن در ایران، دانشگاه مفید قم 1395
3-     بشیریه ،حسین،جامعه شناسی سیاسی، نشر نی، چاپ یازدهم، 1384
4-     پلامناتز، جان،انسان و جامعه، ترجمه کاظم فیروزمند، انتشارات روزنه،1387
5-     پوجی، جان فرانکو، تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی، انتشارات آگاه، چاپ دوم 1384
6-     تی بلوم، ویلیام،نظریه های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، جلد دوم، تهران: نشر آران1373
7-     راسخ محمد،حق و مصلحت 2 ، نشر نی چاپ سوم 1393
8-     طباطبایی، سید جواد، جدال قدیم و جدید، انتشارات نگاه معاصر،1382
9-     فوکو، میشل، تاتر فلسفه، ترجمه افشین جهاندیده و نیکو سرخوش. نشر نی1389
10- فوکو، میشل،تولد زیست سیاست درسگفتارهای کلژدوفرانس 1978-1979 ترجمه رضا نجف زاده، نشر نی 1391
11- مک کالوم، جرالد سی،فلسفه سیاسی، بهروز جندقی، انتشارات طه1383
12- وینسنت، اندرو. نظریه های دولت ترجمه حسین بشیریه، نشر نی چاپ چهارم، 1381
13- هلد، دیوید، شکل گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، نشر آگه، 1386
14- هیود،آندره،مقدمه نظریه سیاسی،عبدالرحمان عالم،تهران،قومس1383
ب: مقاله
15- افتخاری،اصغر، قدرت و مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهش نامه متین شماره 3و4، 1378
16- بیات کمیتکی، مهناز، بالوی، مهدی،بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل، فصلنامه پژوهش عمومی، سال هفدهم شماره 47، 1394
17- رجایی، فرهنگ،فلسفه سیاست و مشکله ما ، اطلاعات سیاسی واقتصادی 61و62، 1371
18- معینی علمداری، جهانگیر،رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ، ش 44 ، 1378a
19- معینی علمداری،جهانگیر پاردوکسهای نظریه مصلحت عمومی ، نامه فلسفه، زمستان ، شماره 8، 1378b
20- نوروزی، نورمحمد، سیروس فیضی، گذاردولتمدرنبهدموکراسی: رونداجتماعیشدنمنافعملیوسیاستخارجی. راهبرد.شماره 44، 1386
منابع انگلیسی
 
21-  Armitag. David. Edmund burke and reason of state.Journal of the. History of Ideas 61(4). 2000
22-  Diggs. B.J. The Common Good as Reason forPolitical Action.Ethics Vol. 83, No. 4 , 1973
23-  Donelan. Michael.(ed) The Reason of States(A Study in International Political Theory)London. GEORGE ALLEN & UNWIN. 1978
24-  Hinsley . F.H. sovereignty. Cambridge university press. 1986
25-  Justin. Rosenberg.Secret origins of the state: the structural basis of raisond'état. Review of International Studies. / Volume 18 / Issue 02 / April 1992, pp 131 – 159
26-  Malcolm .Noel .Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War: An Unknown Translation by Thomas Hobbes, Oxford University Press. 2007
27-  Poole .Thomas. reason of state,(law, prerogative and empire). Cambridge university press. 2015a
28-  Poole .Thomas. Constitutional Reason of State. LSE Law, Society and Economy Working Papers 16/2015.London School of Economics and Political Science Law Department. 2015b
29-  Poole. Thomas. Reason of State: Whose Reason? Which Reason. LSE Law, Society and Economy Working Papers 1/2013. London School of Economics and Political Science. Law Department. 2013
30-  Sadurski. Wojciech. Reason of State and Public Reason.  Sydney Law School .Legal Studies Research Paper .No. 11/68. 2014
31-  Viroli. Maurizio. From politic to reason of state. Cambridge university press. 1992