شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

10.22034/jlr.2019.166536.1313

چکیده

با توجه به اینکه امروزه از یک طرف شهرت علائم تجارتی اهمیت فراوانی برای مالکان علامت دارد و آن‌ها هزینه‌ی زیادی برای کسب و حفظ آن از آسیب صرف می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل مشکل بودن اثبات ارکان سه گانه مسئولیت مدنی برای حمایت از علائم دارای حسن شهرت و نیاز به ایجاد حمایتی درخور برای این علائم، پیش بینی نهادهای حمایتی مانند پسینگ‌آف جهت جلوگیری از نقض علائم تجارتی دارای حسن شهرت برای حمایت از صاحبان علامت تجارتی بسیار موثر است؛ به طوری که این نهاد در حقوق کامن لا از پیشینه طولانی برخوردار است. علائم تجارتی دارای حسن شهرت در صورت وجود شرایطی مشمول حمایت پسینگ‌آف قرار می‌گیرند. اینکه چه علائمی و با چه شرایطی از طریق پسینگ‌آف حمایت می‌شوند و اینکه آیا حقوق ایران این نظام حمایتی را پوشش می‌دهد یا خیر، در این مقاله بررسی خواهد شد و این موضوع تبیین می‌شود که علائم دارای حسن شهرت در صورت وجود احتمال گمراهی و ورود خسارت مشمول نهاد پسینگ‌آف می‌گردند و از آنجایی که در قوانین فعلی ایران این نهاد وجود ندارد نیاز به ایجاد آن یا حمایت از این علائم به طور خاص ذیل قواعد منع رقابت غیرمنصفانه احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding "Passing Off" Institution and comparing it to the Context of Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • fatemeh sadeghi 2
1 Professor of Private and Islamic Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Lawand political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given that today reputation of trademarks is very important for their owners and they spend a lot of cost to acquire and keep it from damage, anticipation of institutions such as passing off to prevent infringement of trademarks with goodwill to protect trademark owners is very effective. For this reason, this institution, namely, passing off has a long history in common law system. Trademarks with goodwill are protected, provided that the necessary conditions exist. This article first, clarifies the types of the trademarks which are supported by passing off mechanism, and the conditions which these marks shall contain to be supported by this mechanism. Furthermore, the article sheds some light on the Iranian legal system to see whether or not this system provides the same protection for the relevant trademarks.
The article also contends that the reputable marks which are subject to the possibility of misdirection and, thus, causing damages shall be governed by the mechanism of passing off. Against this backdrop, it shall be noted that there is no such an institution in the current Iranian legal system. Hence, in the context of Iranian law, the necessity to establish a similar passing off mechanism or, otherwise, protecting those trademarks through other appropriate mechanisms, to be based upon provisions which prohibit unfair competition, seems to be an irrefutable fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil law
  • Common law
  • Passing off
  • Trade mark
  • Unfair Competition
منابع
1- امانی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی، 1387.
      2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش،1386.
3- بابایی، زهرا، حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران،1389.
4- بهمنی باب اناری، مرجان، حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیرمنصفانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران،1391.
5- تقی زاده، تورج، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری، رساله دکترای تخصصی، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران،1389.
6- چاوشی لاهرود، ابراهیم، نقض علائم تجاری مشهور، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران،1392.
7- حبیبا، سعید، تقریرات مالکیت صنعتی2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی،93-1392.
8- سیمایی صراف، حسین و حمدالهی، عاصف، مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 11 ، صص 69-37،1394.
- Catherine, Colston, Principles of Intellectual Property Law, 1999.
- Cornish, William, Gordon Ionwy David Llewelyn, and Tanya Aplin, Intellectual property: patents, copyright, trade marks & allied rights, 2013.
- Cornish, William R., Cases and Materials in Intellectual Property, 2003.
- Cotter, Anne-Marie Mooney, and Garrett Breen, Intellectual Property Law, Routledge Cavendish, 2003.
- Houin, R, Unfair Competition and Passing off in France and in Belgium, Int'l & Comp. LQ Supp. Pub. 4: 86, 1962.
- LaFrance, Mary, Passing off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law, Mich. St. L. Rev.:1413, 2011.
- Linda Fazzani, Tina Hart, Intellectual Property Law, 2004.
- B & S Ltd v. Irish Autotrader Ltd. (the Buy and Sell case), IR 142, 1995.
- Bristol Conservatories v. Conservatories Custom Built, R.P.C. 455, CA, 1989.
- Commissioners of Inland Revenue v. Muller and Co.'s Margarine Limited, 84 L.T. Rep. 729, 1901.
- Reddaway v. Banham, 12 R.P.C. 83, 1 Q.B. 286, 1895.
- Spalding v. Gamage, 32 R.P.C. 273, 1915.
- Starbucks (HK) Limited and PCCW Media Ltd., v. British Sky Broadcasting Group Plc and Others, EWCA Civ 1465, 2013.