جایگاه مرتکبان جرایم تروریستی در احراز وضعیت پناهندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران

چکیده

هدف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی ارائه حمایت بین‌‌المللی به افرادی است که از حمایت ملی در برابر آزار محروم هستند. منظور از حمایت بین‌‌المللی حمایتی است که از جانب دولتی غیر از دولت متبوع یا محل اقامت فرد (در مورد افراد بی‌‌تابعیت) به او ارائه می ‌شود. اعطای این حمایت موکول به احراز شرایطی است که در کنوانسیون 1951 پیش‌بینی شده است. کنوانسیون 1951 همچنین مقرراتی برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از وضعیت پناهندگی دارد. این مقررات دولت‌ ها را از اعطای پناهندگی به مرتکبان جرایم غیرسیاسی مهم و جنایاتی چون جنایت علیه بشریت یا اقدام علیه اهداف و اصول ملل متحد، حتی با داشتن شرایط برخورداری از وضعیت پناهندگی، منع می‌کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این مساله است که مرتکبان جرایم تروریستی از چه جایگاهی در کنوانسیون پناهندگی برخوردارند؟ مقاله در پاسخ به مساله فوق این فرضیه را دنبال می کند که مرتکبان جرایم تروریستی به علت قرار گرفتن در حیطه ماده (و)1 کنوانسیون پناهندگی شایسته احراز وضعیت پناهندگی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Perpetrators of Terrorist Crimes in Acquiring the Status of Refugee

نویسنده [English]

 • Fatemeh Keyhanlou
Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees is to provide international protection to those who have been deprived from national protection against persecution. International protection is the protection granted by any country other than the country of nationality or the country of residence (in the case of those not having a nationality). This protection is granted when the conditions set forth in 1951 Convention are met. Moreover, the Convention includes provisions to ensure that the refugee protection regime would not provide a cover for persons involved in serious not political crimes, crimes against humanity, crimes against peace, war crimes or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. In considering the status of terrorist criminals in the Refugee Convention, this article seeks to show that the perpetrators of terrorist crimes are covered by these regulations and could not benefit from refugee status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Refugee Convention
 • Refugee
 • Political crime
 • Terrorism
 • Exclusion Clauses
 1. منابع فارسی:

  1. عبدالهی، محسن، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1388

   منابع لاتین:

  کتب و مقالات

  1. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol I, Sijthoff-Leiden, 1966
  2. Singer, Sarah, “Exclusion from Refugee Status: Asylum Seekers and Terrorism in the UK”, Legal Research Series Working Paper No. 2, Center for Criminal Justice & Human Rights, Ireland, 2012
  3. Yakut-Bahtiyar, Zarif, “Exclusion clauses of the Refugee Convention in relation to National Immigration Legislations”, Ph.D. Thesis, Tilburg University, The Netherlands, 2016, available at: https://pure.uvt.nl/ws/files/13414598/Yakut_Bathiyar_Exclusion_18_04_2016_emb_tot_18_07_2016.pdf

   

   

  آرا

  1. AH v Secretary of State for the Home Department ,  2 April 2012, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,4fedc0fb2.html 
  2. Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department, 21 November 2012, available at: http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UKSC%2054_%2021%20November%202012.pdf
  3. DD v Secretary of State for the Home Department, 21 November 2012, available at: http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UKSC%2054_%2021%20November%202012.pdf
  4. DS v SSHD, 24 March 2009, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
  5. Gurung v. Secretary of State for the Home Department, 14 October 2002, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_AIT,4048801a4.html
  6. ICC Statue,17 July 1998
  7. MH v. Secretary of State for the Home Department, 24 March 2009, available at: http://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
  8. Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, available at:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41/section/72
  9. Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, available at: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/13/section/54
   1. OO v Secretary of State for the Home Department, 18 February 2009, available at:     http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/RBAlgeriajudgment.pdf   
   2. Pushpanathan v Canada, 4 June 1998, available at: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1627/index.do
   3. R v. Secretary of State for the Home Department, 17 March 2010, available at: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0121-judgment.pdf
   4. T v Secretary of State for the Home Department, 22 May 1996, available at: http://www.legco.gov.hk/yr13-14/english/hc/sub_leg/sc53/papers/sc530121cb2-897-1-e.pdf
     

   

  اسناد

  1. Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 9 December 1999
  2. Convention on the Status of Refugee, 28 July 1951
  3. Home Office, Exclusion (Article 1F) and Article 33(2) of the Refugee Convention, Version 6.0, Published for Home Office staff on 1 July 2016, available at: http://www.refworld.org/pdfid/58b017e4391.pdf
  4. Security Council Resolution 1373, 28 September 2001
  5. Security Council Resolution 1377, 12 November 2001
  6. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1979, re-edited in 1992
  7. UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/05, 4 September 2003