نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیارگروه حقوق تجارت بین الملل. دانشکده حقوق ، دانشگاه بهشتی

2 دانشجودکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه بهشتی

10.52547/lawresearch.23.89.243

چکیده

مطابق اصل احتیاطی، دولت‎ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می‌زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of International Investment Arbitration in Interpretation of Precautionary Principle in Oil Disputes

نویسندگان [English]

 • Parviz Savrai 1
 • Marjan Fazeli 2
1 International Trade Law Department, Law Faculty, University of Beheshti
2 law faculty, Beheshti university
چکیده [English]

Precautionary principle requires that, states should refrain from any activity that harms human health, natural resources or ecosystem.The absence of scientific certainty does not justify delaying appropriate measures. The precautionary principle has three components :significant or serious danger, scientific uncertainty and precautionary action.The implementation of this principle in oil contracts occurs when host states, in the face of significant or serious risks, take precautionary measures such as the environmental impact assessments, suspensions, re-zoning, cancellation of permit or termination of contracts. In Mamidoil v. Albania, host state prohibition on investment activities was not considered as indirect expropriation due to the risks of constructing oil tankers nearby residentental zone. But on the contrary in Burlington v. Ecuador, the arbitral tribunal considered termination of the deal and taking possession of the oil blocks as illegal expropriation. This paper examines the views of international investment arbitration on two oil disputes related to the precautionary principle and tries to find the reasons for rejecting or accepting precautionary measures and violation of investor's rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Precautionaty Priniciple
 • scientific certainty
 • expropriation
 • Burlington v. Equdor
 1. منابع:

  منابع فارسی:

  1. زین الدین، سید مصطفی و شاهمرادی، عصمت، بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت، 1394، نشریه مطالعات حقوق انرژی، دوره ۱ شماره ۲
  2. تکلیف، عاطفه، صنعت نفت و گاز به زبان غیر فنی، ۱۳۹۱، انتشارات کمیل، تهران
  3. رمضانی قوام، محمد حسین، بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، 1392، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی‎، سال پانزدهم شماره 40
  4. کشفی، مونا، حقوق محیط زیست  و توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز، ۱۳۹۷، انتشارات مجد، تهران

  منابع انگلیسی:

  1. Wawryk S, A, “International Environmental Standards in the Oil industry Improving the Operations of Transnational Oil Companies in Emerging Economies”, 2018, available at https://pdfs.semanticscholar.org/dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6d.pdf  
  2. Rieu-Clarke A, 2004, “A fresh approach to international law in the field of sustainable development”, PhD Thesis, University of Dundee
  3. Newcomb A, 2007, “Sustainable Development and Investment Treaty Law”, Journal of World Investment & Trade, Vol. 8,
  4. Trouwborst A,”Precautionary Rights and Duties of States”,2006,Martinus Publication,
  5. Trouwborst A,”The Precautionary Principle in General International Law: Combating the Babylonian Confusion”,2007,Review of European Comparative and International Environmental Law, Volume16, Issue2,
  6. Barmakhshad H, “Settling environment-related investment disputes: current approaches and a way forward Author”, 2016, PhD Thesis, University of Dundee,
  7. Trujillo E, “Balancing Sustainability, the Right to Regulate, and the Need for Investor Protection: Lessons from the Trade Regime”, 59 B.C.L. Rev. 2735 (2018), https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol59/iss8/8 ,
  8. Emmert F, “Balancing Investor Protection and Sustainable Development in Investment Arbitration -Trying to Square the Circle?” 2018, available at https://www.researchgate.net/publication/327729018   
  9. Gullett, W,1998, “Environmental impact assessment and the precautionary principle: legislating caution in environmental protection”, Australian Journal of Environmental Management
  10. Hawler Energy Ltd., A&T Petroleum Company Ltd., Oil Search (Iraq) Limited, Bina Bawi Block, PSA, 2008, available at https://www.resourcecontracts.org/contract/ocds-591adf-0452027420/view#/pdf/page/83/annotation/24094 , accessed at 4 Sep 2018, at article 37.5
  11. Sarenmalm I, “Investment Treaty Arbitration and Environmental Sustainability Are ex officio considerations needed, possible or desirable?” ,2015, Master thesis, University of Uppsala
  12. Jaccqueline L. Weaver, 2003 , “Energy Law and Sustainable Development”, IUCN Environmental Policy and Law No,47.
  13. Blinn K, C.Duval, H.Le Leuch and A. Pertuzio: International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects,1986 London: Euromoney Publications,
  14. Tienhara K, “Foreign Investment Contracts in Oil and Gas A Survey of Environmentally Related Clauses” ,2011,Sustaianble Development Law and Policy Journal, vol.11,
  15. Cotula L, Investment Contracts and Sustainable Development, 2010, IIED Publication Elizabeth Charlotte Fisher and Ronnie Harding,Perspectives on the Precautionary Principle, 1999, The Federation Press
  16. Sachs N, M, “Rescuing the Strong Precautionary Principle from Its Critics”, University of Illinois Law Review, 2011
  17. Pieterman R and Hanekamp J.C, “The Cautious Society? An Essay on the Rise of the Precautionary Culture” , 2002,HAN report, available at
  18. Gardiner M,S , “A Core Precautionary Principle, The Journal of Political Philosophy”, 2006, Vol14Issue 1
  19. Nilam O,S , “International Oil and Gas Environmental Legal Framework and the Precautionary Principle: The Implications for the Niger Delta”,2014, African Journal of Comparative Law, Vol 22,

   

  Cases:

  1. Burlington Resources v. Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5 ,2012, Decision on Liability
  2. Lone Pine Resources Inc. v. The Government of Canada, ICSID Case No. UNCT/15/2
  3. Lone pine resources inc. et gouvernement du canada , contre-mmoire 24 juillet 2015,
  4. Lone pine resources inc. v. the government of canada ,centre qubcois du droit de lenvironnement mmoire  titre damicus curiae 16 aot 2017
  5. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe SA v. Albania ,2015, ICSID Case No. ARB/11/24