حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.52547/lawresearch.23.89.171

چکیده

حفاظت از محیط زیست‏ دریای خزر‏ به عنوان نیاز مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار کنوانسیون ها و مذاکرات منطقه ای قرار دارد. لذا ضرورت دارد تا در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از روزنه‏ای‏ جدید به توسعه اصول نوین حقوق بین الملل محیط زیست همچون اصل احتیاط جهت‏ تصمیم‏گیری و اجراء نگریسته شود. باید اذعان نمود که حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط و توجه معقول به آثار زیان بار ناشی از عدم رعایت این اصل، نقش موثری در حفاظت از این حوزه آبی دارد. لذا این پژوهش سعی دارد جایگاه اصل احتیاط در اسناد حقوقی موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر و همچنین تعیین اهمیت این قاعده مهم زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای و لزوم ارزیابی پیامدهای زیست محیطی این فعالیت ها در حوزه خزر و در چهارچوب اصل احتیاط، موانع پیش روی این اصل و این که اصل احتیاط دقیقاً در چهارچوب ملاحظات زیست محیطی حفاظت از محیط زیست دریای خزر قرار دارد را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the protection of caspian sea environment in the framework of precautionary principle

نویسندگان [English]

  • fereshteh banafi 1
  • alireza Arashpour 2
  • Aramesh Shahbazi 3
1 faculty of law of najafabad university
2 law group of Isfahan
3 law group of allameh tabatabaii
چکیده [English]

The protection of the Caspian Sea environment as a common need of the Caspian littoral states is in the agenda of regional conventions and negotiations. Therefore, it is necessary to look at the new pillars of the development of the modern principles of international environmental law, such as precautionary principle, for decision-making and implementation in the field of protecting the Caspian Sea environment. It should be acknowledged that the protection of the Caspian Sea environment in the framework of the precautionary principle and a reasonable attention to harmful effects caused by non-compliance with this principle has a very effective role in protecting this water domain. Therefore, this research attempts to explain the importance of the precautionary principle in existing legal documents on the protection of the Caspian Sea environment as well as to determine the importance of this important environmental principle in development activities and the need to assess the environmental consequences of these activities in the Caspian region and within the framework of the precautionary principle , and to elaborate the obstacles in front of this principle and that the precautionary principle is precisely defined within the framework of environmental considerations for protecting the Caspian Sea environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Caspian SeaEnvironment"
  • " Precautionary Principle"
  • "Tehran Convention"
  • "Moscow 2018 protocol"
  • " the Caspian sea legal regim convention "
منابع و مآخذ
1.آرش پور، علیرضا، فرشته بنافی (1396). «جایگاه اصل احتیاط درحمایت از محیط زیست دریایی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش 4
2.پورهاشمی، سیدعباس؛ اعظم پرنده مطلق، روشهای مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، 1396،ش 2، 188-179
3. زمانی، سیدقاسم، مهرداد محمدی و سیدعلی حسینی آزاد، تحول رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلاینده های مستقر در خشکی، از مونتگوبی تا کارتاگنا، نشریه اقیانوس شناسی، 1394، ش 21، ص 48-37
4.شریف روحانی، مصطفی، داریوش کریمی، بازنگری راهبردهای توسعه پایدار ماهیان خاویاری دریای خزر، مجله علمی شیلات ایران، سال 24،1394، ش 4
5. شهبازی، آرامش، (1389)توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین الملل، 1389، ش 42، صص 139-125
6. صالحی، جواد،  دستاوردهای نظریه مشورتی دیوان بین الملی دریاها در حمایت از زیست محیط دریاها، مجله ایمنی زیستی، دوره ششم، 1392، ش1، ص 92-75
7. عباسی ترکمانی، محمدرضا، آلودگی دریای خزر: لزوم احترام به قواعد بین المللی محیط زیست و مسئولیت بین المللی دولتها، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1378، ش 27، صص 82-59
8. ضیایی، سیدیاسر، جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، فصلنامه پژوهش عمومی، 1393،ش 42، 224-191
9. طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل دریاها، تهران، انتشارات جنگل، 1390
10.کدخدایی، عباسعلی، اسما سالاری، احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوقی؟، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیستم، 1397،ش 59، 63-33
11. محمدزاده وادقانی، علیرضا، اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1394،ش 3، 486-471
12. مشهدی، علی، عطیه شاه حسینی،  پیشگیری از خسارات زیست محیطی در پرتو طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46،1395، ش 2، 273-195
13. نوری یوشانلویی، جعفر، مونا آقاسیدجعفر کشفی، حقوق و تکالیف دولتها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آراء بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1393،ش 44،198-175
14. Bremer, N."Post-environmental impact assessment monitoring of measures or activities with significant transboundary impact: An assessment of customary in international law", RECIEL, 26, 2017: 80-90
15. Brunnée, J. "Procedure and substance in international environmental law: Confused at a higher level?" ESIL 5, 2016: 1–7
16. Charles, A. Sustainable Fishery Systems, Oxford: Blackwell Science,2001
17- Chen, J. L., T. Pekker, C. R. Wilson, B. D. Tapley, A. G. Kostianoy, J.‐F. Cretaux, and E. S. Safarov, "Long‐term Caspian Sea level change", Geophys. Res. Lett., 6993–7001, 2017
18.Equinor, "Environmental Impact Assessment (EIA) for 2D-3D seismic survey in the Ashrafi-Dan Ulduzu-Aypara (ADUA) Exploration area", Azerbaijan, ERM,2019: 1-224
19. Francioni, F. "Realism, Utopia, and the Future of International Environmental Law", Oxford University Press, 2013: 1-26
20.Garnett, Kenisha, David J. Parsons. (2017) "Multi-Case Review of the Application of the Precautionary Principle in European Union Law and Case Law", Risk Analysis, Vol. 37, No. 3, 2017: 502-516
21.IPCC, Climate change 2014: synthesis report (SYR), Intergovernmental panel on climate change, Geneva,2014
22.IUCN (International Union for Conservation of Nature) Council, "Guidelines for applying the precautionary principle to biodiversity conservation and natural resources", the 67th meeting of the IUCN Council,2007,2
23. Nejat S.A., Hermidas Bavand D., Farshchi P. "Environmental challenges in the Caspian Sea and international responsibility of its littoral states", CJES, 2018: 97-110
24. Takano, A. "Due Diligence Obligations and Transboundary Environmental Harm: Cybersecurity Applications", Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018: 1-12
 25. Wexler, L. "Limiting the Precautionary Principle: Weapons Regulation in the Face of Scientific Uncertainty", University of California, Davis, vol. 39, 2006: 459- 529
 
 
Documents:
26. Cartagena Protocol on Bio-safety, (1992)
27. Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention),(1992)
28. Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, 1992
29. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, New York, 21 May 1997, art. 24
30.Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of Caspian Sea,2003, Tehran
31. Convention on legal status of Caspian Sea, 2018, Aktau, Kazakhestan
32. Protocol on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, 2018, Moscow, Russia
33. Protocol for the Conservation of Biological Diversity, 2014,Ashgabat  
34. Protocol for the Protection of the Caspian Sea against Pollution from Land-based Sources and Activities, 2012, Moscow
35. Protocol Concerning Regional Preparedness, Response and Co-operation in Combating Oil Pollution Incidents, 2011, Aktau, Kazakhstan
36. Rio Declaration on Environment and Development, the UN Conference on Environment and Development, Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June (1992), Article 15
37. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, (2001)
38. United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992, FCCC/INFORMAL/84, GE.05-62220 (E) 200705
39. UN Convention on the Law of the Sea, 1982
40. WTOAppellate Body Report on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WTO Doc. WT/DS26/AB/R, (16 Jan. 1998)