نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل داشگاه قم

10.52547/lawresearch.23.89.217

چکیده

در اسناد بین‌المللی مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن می‌توانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری نمایند. حق مردم برای تعیین شکل سازمان اجتماعی‌شان، منطقاً مبتنی بر قسمت اول تعریف مزبور است؛ یعنی حق حکومت کردن برخود. لیکن در مورد این‌که آیا حق تعیین سرنوشت شامل حق داشتن یک حکومت دموکراتیک هم هست یا خیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.نسبت حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در حقوق بین‌الملل به عنوان اصل پشتیبان و حافظ حقوق بشر، با دموکراسی، به دلیل تنوع زیاد حقوق و آزادی های بشر به عنوان ارزش‌های مبنایی حق تعیین سرنوشت، نسبتی پیچیده و چندوجهی است. حقوق مدنی و سیاسی جزء « جدایی‌ناپذیر و ضروری » مفهوم دموکراسی هستند لذا تعیین سرنوشت سیاسی در چارچوب حکومتی دموکراتیک به خوبی تأمین می‌گردد. رابطه تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی با دموکراسی به مانند تعیین سرنوشت سیاسی، ذاتی و لاینفک نیست؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی به دلیل نقش آفرینی در فعلیت یافتن حقوق سیاسی به نحوی غیر مستقیم در دایره مفهوم دموکراسی قرار می‌گیرند. لذا حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در چارچوب حکومت دموکراتیک به عنوان پیش شرط لازم بر ای تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی حاصل می‌گردد. اقلیت‌ها وگروههای فرهنگی ضمن شناسایی و احترام به فرهنگ متمایز آنها در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با دموکراسی مانند سایر افراد آن جامعه حاملان یکسان و تمایز ناپذیر حقوق و آزادی ها تلقی می‌شوند، نه اعضای جوامع فرهنگی که باید از حقوق متمایز فرهنگی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Relationship Self-Determination Right and Democracy from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

  • gholamali ghasemi 1
  • Amineh Moaiedian 2
1 Associate Prof
2 University
چکیده [English]

Abstract:
There is a relation between Self-Determination right and democracy international law, as a supportive principle that protects human rights. This relation is a complicated and multi-lateral one because of the large diversity of human rights. Civil and politic rights are inseparable and necessary parts of the concept of democracy, so politic and civil self – determination will be provided within the framework of a democratic government structure. The relation between social and economic self – determination and democracy is not inseparable, like that for civil and politic self – determination. Because of having a role in actualizing civil and politic rights, economic and social rights are directly included in the range of democracy concept. So self- determination and social and economic development are provided within the framework of a democracy government as a necessary pre – requisite for political and civil self – determination. People of cultural communities, while whose distinct culture is recognized and respected in legislative, administrative and … institutions, are considered to have the same and non-distinct politic, civil, economic, social and cultural rights as the citizens of that society. They are regarded as the members of cultural communities who should have distinct culture rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • .: Self-Determination Right
  • Democracy
  • International Law
  • Human Rights
  • Economic self Determination
منابع و مآخذ
کتب:
1. بیتام، دیوید، (1383)، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ اول ، تهران، انتشارات طرح نو.  
2. بیتام، دیوید، کوین بویل، (1395)، دموکراسی چیست، مترجم: شهرام نقش تبریزی، تهران، انتشارات ققنوس.
3. زمانی، سیدقاسم، (1392)، جامعه بین­المللی و حقوق بین­الملل در قرن بیست و یکم مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
4. عزیزی، ستار، (1394)، حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل، چاپ دوم، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش. .  
5. قاری سید فاطمی، سید محمد، (1396)، حقوق بشر معاصر: درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاه معاصر.
6. کاسسه، آنتونیو، (1391)، حقوق بین­الملل عمومی، ترجمه حسین طراز کوهی، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.
7. مهرپور، حسین، (1390)،  نظام بین­المللی حقوق بشر،چاپ چهارم،تهران، انتشارات اطلاعات.
 
مقالات:
1. عزیزی، ستار، (1387)، « استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک­جانبه در حقوق بین­الملل» ،  مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین­المللی معاونت حقوق و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و هشتم.
2. لسانی، حسام­الدین، (1382) « جایگاه اقلیت­ها در حقوق بین­المللی بشر»، اندیشه­های حقوقی، شماره 3.
3.خلف رضایی، حسین و حیدرنژاد، ولی الله و ناصری منشاوی، حمید، (1396) « بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت­ها در حقوق بین­الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران» ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3.
4. اسلامی، رضا و بشکار دانا، کتایون (1391)، « حق بر دموکراسی در حقوق بین­الملل معاصر »، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و نهم، شماره 97.                                        
5. امیدی، علی (1387)، « گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه» فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2.
ENGLISH SOURCE:
BOOKS:
1. Roth. B. R ,(2000), (b), Evaluating Democratic Progress in Democratic Governance and International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
2. Buergenthal, Thomas, (1995), International Human Rights in a Nutshell, Second Edition West Publishing.
3..Diamond and. Pllatner, (1995), Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy (Baltimore: John Hopkins University Press).
4 . Beetham, David, (1999), Democracy and Human Rights, Cambridge: Polity.
5. . Beetham, David and Kevin Boyle, (2009), Introducing Democracy: 80 Questions and Answers, UNesco Publishing.  
6. Brownlie, Ian & Goodwin,  (2010), Basic Document on Human Rights, Oxford University Press.
7.Wallace,  Rebecca M.M, (2002), International Law, Published by Sweet & Maxwell limited , 100 Avenue Road, Swiss Cottage London NW3 3PF.
8. .Wallace,  Rebecca M.M, (2005), International Human Rights, Published by Sweet & Maxwell limited
9. E. Chadwick, (1996), Self – determination Terrorism and the International Humanitarian Law of Armed Conflict , Martinus Nijhoff publisher.
10.  R. Higgins, (1994), Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford: Clarendon Press.                                                                                                                                                                                                                               
ARTICLES:
1. Shelton, Dinah: " Self – Determination in Regional human right law: Kosovo Cameroon" The American Journal of International law, Vol. 10.
2. Capotori, Francese, ( 1985), " Minorities ", in Rudolf Bemhard:ed Encylopedia of Public International Law, vol.8.
3. Duncan, Graeme  and S. Lukes Steven (1963),  "The New Democracy " Political studies, Volume 11, Issue 2.
4. Landman, todd, (2018)," Democracy and Human Rights: Concepts, Measures, and Relationships" press University Nottingham, politics and Governance, Volume 6, Issue 1.
4..Goodin, F (1979), "The Development Rights Trade – off: Some Unwarranted Economic and Political Assumption", Universal Human Rights, Published by: The John Hopkins University Press.
5. Lijphal. A. (1977) " Democracy in Plural Societies: A comparative Experience", New Haven: Yale University Press.
6. F. Panizza, (1995) " Human Rights in the Processes of Transition and Consolidation of Democracy " in latin American, in Beetham , Politics and Human Rights.
7. A. D. Smith (1991) Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass: Harvard University press, and National Identity London: Penguin, 1991.
 
DOCUMENTS:
 
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. & International Covenant on Civil and political Rights (1966).
2. Universal Declaration of Human Rights (1948). 
3. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
4. " Vienna Declaration and Program of Action", GA/CONF.157/23,12 July 1993 available at: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en.
5. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)
6. Sudan Human Rights Organization v. Sudan and Center on Housing Rights and Evictions v Sudan. .
 
7. United Nation General Assembly Resolution, no. 2625, 24 October 1970, available at: http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/348/90/IMG/NR034890.PDF.
 
 
.