تببین بزه‌دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان

2 18 متری چمران / نیایش 17 / منزل محمود مولابیگی / پلاک 16

10.52547/lawresearch.23.89.323

چکیده

جلال آل احمد نویسنده‌ای آشنا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، به ویژه داستان‌های کوتاه بوده و در سفرنامه‌نویسی و تک‌نگاری، هم‌چون حوزه پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. او در داستان‌هایش به ویژه «مدیر مدرسه»، کوشیده است واقعیت‌های زندگی اجتماعی را با نگاه انتقادی ارائه کند و در این راه واقعیت و بیان آن را فدای تصویرسازی هنری نکند. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو آن است که آیا جلال آل احمد با توجه به نگاه ویژه‌اش به نظام آموزشی و دوران کودکی، به بزه‌دیدگی و علت‌های آن در داستان مدیر مدرسه توجه نموده است؟ با نگاه به داستان «مدیر مدرسه» با روش تحلیل محتوا مشخص می‌گردد، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خانواده‌ها ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آنان به کودکان شده است. جلال تأثیر این موضوع را بر بزه‌دیده شدن کودکان بارز دانسته است. او در این داستان از میان انواع بزه‌دیدگی بیشتر به بزه‌دیدگی جسمی اشاره نموده، ولی با این حال توضیح‌های کامل‌تری در خصوص بزه‌دیدگی جنسی داده است. نگاه علت‌شناسانه او موجب گردیده به توان از لحاظ بزه‌دیده‌شناسی نظری داستان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Exploitation of Child Victimization in the Director of School Story from the Perspective of Victimology

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami 1
  • ali molabeigi 2
1 Department of Law / Faculty of Literature & Humanities / Bu Ali Sina University / Hamedan
2 18 yards Chamran / Prayer 17 / House of Mahmoud Molabigi / Plate 16
چکیده [English]

Jalal Al-Ahmad is a well-known and influential writer in contemporary Iranian literature, especially short stories, and has demonstrated his expertise in travel and monographs as well as in research and translation. In his stories, especially The School Principal, he has tried to present the realities of social life with a critical view, not sacrificing reality and expression in artistic imagery. The main question of the present study is whether Jalal Al-Ahmad has paid attention to the victimization and its causes in the story of the school principal with regard to his special view on the educational system and childhood. Looking at the story of the school principal from the perspective of content analysis, the social, cultural and economic situation of most families has been poor and this has led families to focus less on children. Al-Ahmed considers the impact of this issue on child abuse to be significant. He refers to physical victimization as the most common form of victimization in this story, but nevertheless provides more detailed explanations of sexual victimization. His causal perspective has enabled us to examine the story of the school principal in Theoretical Victim Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Allahmad
  • school principal
  • content analysis
  • child victimization
  • daily activities
کتاب‌نامه
1. منابع فارسی
الف. کتاب
1. آل احمد، جلال؛ مدیر مدرسه، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوس، 1373.
2. آل احمد، شمس؛ غروب جلال، چاپ اول، تهران، انتشارات آینه جنوب، 1384.
3. آن ولبرت، برجس؛ چریل رگر، آلبرت آر رابرکس؛ بزه‌دیده شناسی «نظریه‌ها و کاربردها»، ملک‌محمدی، حمیدرضا، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1395
4. رایجیان اصلی، مهرداد؛ درآمدی بر جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1397.
5. شاملو، باقر؛ عدالت کیفری و اطفال، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1390.
6. شاهیده، فرهاد؛ بزه‌دیده‌ شناسی «نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم و تعیین کیفر»، چاپ اول، تهران، مجد، 1393.
7. فرانس، آلن و هامل، راس؛ نقش فراغت به عنوان زمینه رشد جوانان و پیشگیری از بزهکاری؛ مترجمان: باقر شاملو و مهدی مقیمی، در کتاب: پیشگیری رشدمدار از جرم، باقر شاملو و مهدی مقیمی، چاپ اول، تهران، میزان؛ 1393، ص 30 - 49.
 8. میرعابدینی، حسن؛ هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات خورشید، 1393.
9. ---------------؛ صد سال داستان‌نویسی در ایران، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات چشمه، 1396.
10. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، هاشم‌بیگی، حمید، دانش‌نامه جرم‌شناسی، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1395.              
ب. مقاله
11. پورحسن سنگری، علی؛ بررسی قصه‌های کلیله و دمنه از منظر جرم‌شناسی و سیاست جنایی، فصل‌نامه تعالی حقوق، سال پنجم، زمستان 1392، شماره پنج، صص 161 - 185.
12. پیز، کن؛ جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان؛ ترجمه: مهدی صبوری‌پور، مجله حقوقی دادگستر، 1383، شماره 47، صص 123 - 146.
13. حاتمی، حافظ و ناظم، خدیجه؛ آرمان‌گرایی در واقع‌گرایی جلال آل احمد، فصل‌نامه مطالعات داستانی، سال دوم، 1392، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 16 -30.
14. رستمی، هادی و جعفریان، سید حسن، گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در آخرین روز یک محکوم؛ پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال نهم، 1397، شماره اول، بهار و تابستان، صص 139 - 160.
15. ---------- و مولابیگی، علی، خوانش‌های جرم‌شناسانه آثار سعدی (با تاکید بر گلستان و بوستان)، فصل‌نامه تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1396، شماره 77، ص 229 - 263.
16. رضوانی، روح‌الله؛ تحلیل محتوا، مجله پژوهش، سال دوم، 1389، شماره اول، صص 137 - 156.
17. فرمانی انوشه، نازیلا و دیگران؛ نقد تعامل قدرت و دانش (جرمشناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو، فصل‌نامه متن‌پژوهی ادبی، 1397، دوره 22، شماره 75، صص 129 -151.                                                                                      
18. گودرزی، محمدرضا؛ بزه‌دیده‌ شناسی، پیدایش و تحول دیدگاه‌های نوین، نشریه امنیّت، 1379، شماره 17 و 18.
19. یاحقی، رمضان؛ عزیزی، مجید؛ تاثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد؛ فصل‌نامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 21، تابستان 1390، صص 163 - 179.
پ. پایان نامه
20. مولابیگی، علی؛ خوانش‌های جرم‌شناسانه از کودک در ادبیات داستانی معاصر ایران با تاکید بر آثار علی اشرف درویشیان، صادق چوبک، غلام‌حسین ساعدی و احمد محمود، پایان‌نامه ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریورماه، 1397.
ت. تارنما
21. بطحایی، محمد؛ حکم بازرس ویژه وزارتی برای رسیدگی به ماجرای آزار و اذیت دانش‌آموزان تهرانی، ایسنا؛ 1397، قابل دسترس است در:     
ب. منابع لاتین
22. Alshiban, Afra saleh, (2013), Exploring criminology in literary texts: Robert Browing an Example; Jordan Journal of Modern languages and literature. Vol.5.no.1
23. Justyna salvail, Dorota (2015); We can't just tell the good stories '':Reflections on Experiences of storytelling and Restorative Justice ; In the school of criminology faculty of Arts and social sciences ; SIMON FRASER UNIVERSITY
24. Shaw Julia J. A. (2014); Introduction to the Special Issue on Law and Literature; Liverpool Law Review April 2014, Volume 35, Issue 1, pp 1–6| Cite.
25. Thompson ,Nicole, ,Literature's Influence on the law and legal Actars, A dissertation submitted in partial fulfillment of the degree of Bachelor of laws(with Honours ) at the University of otago .in: http://www.otago.ac.nz/2012.
 
References
A) Persian References
Books
1. Al Ahmad, Jalal; School Principal, Second Edition, Tehran, Ferdows Publications, 1994
2. Al Ahmad, Shams; Jalal Sunset, First Edition, Tehran, Mirror South Press, 2005
3. Anna Walbert, Barges; Cheryl Regger, Albert R. Robbers; "Theories and Applications", Victimology, Malek Mohammadi, Hamid Reza, First Edition, Tehran, Mizan Publications, 2016
4.Rayejian Asli, Mehrdad; An Introduction to Criminology, First Edition, Tehran, Samt Publications, 2018.
5. Shamloo, Bagher; Criminal Justice and Children, First Edition, Tehran, Jungle Publications, 2011.
6. Shahideh, Farhad; Victimology "The Role of Victims in Committing Crime and Determination of Crime", First Edition, Tehran, Majd, 2014.
7. Frances, Allen and Hummel, Ross; The Role of Leisure as a Growth in Youth and Crime Prevention, Translated by: Bagher Shamloo and Mehdi Moghimi, in: Mass Growth Prevention Crime, Bagher Shamloo and Mehdi Moghimi, First Edition, Tehran, mizan publication. 2014, p. 30-49.
8. Mirabedini, Hassan; Eighty Years of Iranian Short Stories, Volume I, First Edition, Tehran, Khorshid Publications, 2014.
9. ------------------------; 100 Years of Storytelling in Iran, Volume I, Sixth Edition, Tehran, Cheshme Publications, 2016.
10. Najafi Abrandabadi, Ali Hossein, Hashembeigi, Hamid, Criminology Encyclopedia, Fourth Edition, Tehran, Ganesh Danesh, 2016.
Articles
11. Pourhassan Sangari, Ali; Investigating the Tales of Kelileh and Demna from Criminology and Criminal Policy Perspective, Quarterly Journal of Law Excellence, Fifth Year, Winter 2013, Number 5, pp. 161 - 185.
12. Pies, Ken; The First Place for Crime Prevention in England; Translated by: Mehdi Sabouriipour, Law Journal of Justice, 2004, No. 47, pp. 123 - 146.
13. Hatami, Hafez and Nazim, Khadijeh - Idealism in Realism Jalal Al Ahmad, Quarterly Journal of Fictional Studies, Second Year, 2013, No. 1 (5th consecutive), pp. 16-30.
14. Rostami, Hadi and Jafarian, Sayed Hassan, Criminal Policy and Criminology Discourse on the Last Day of a Convict; Journal of Criminal Law, Ninth Year, 2018, Issue 1, Spring and Summer, pp. 139 - 160.
15.---------------- And Molabeigi, Ali, Criminological Readings of Saadi's Works (with Emphasis on Golestan and Bostan), Legal Research Quarterly, Shahid Beheshti University, 2017, No. 77, pp. 229 - 263.
16. Razvani, Ruhollah; Content Analysis, Research Journal, Second Year, 2010, Issue 1, pp. 137 - 156.
17. Farmani Anousheh, Nazila et al., Criticism of the Interplay of Power and Knowledge (Criminology and Punishment) in Some Farsi Prose Texts with Foucault's Approach, Quarterly Literary Research, 2018, Volume 22, Number 75, pp. 129-115.
18. Goodarzi, Mohammad Reza; Victimology, Genesis and Evolution of New Perspectives, Journal of Security, 2000, No. 17 and 18.
19. Yahaghi, Ramazan; Azizi, Majid; The Impact of Historical Events on Three Fictional Works of Jalal Al-Ahmad; Quarterly Journal of Persian Language and Literature Research, No. 21, Summer 2011, pp. 163 - 179.
Dissertation
20. Molabeigi, Ali; Criminological Readings of the Child in Contemporary Iranian Fiction with Emphasis on the Works of Ali Ashraf Darvishian, Sadegh Chubak, Gholam Hossein Saadi and Ahmad Mahmood, Senior Thesis, Tehran, Allameh Tabataba'i University, September, 2018.
 
Website
21. Batahai, Mohammad; Inspector General's Special Inspection Order to Investigate the Persecution of Tehrani Students, ISNA 2018, is available at: