جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد

10.52547/lawresearch.23.89.371

چکیده

نظر به اهمیت مطالعاتِ میان‌رشته ای در حقوق عمومی، مقالۀ حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است.جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر ، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق ، مترصّدِ اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری هایِ جوامع لیبرال غربی و ارائۀ طرحی نو می باشد. تأکید بر اجتماعی بودنِ هویت انسان ، عدم تفکیکِ «واقعیت» از «ارزش» ، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقلِ «خیر» و ضرورتِ احیاء اخلاق فضیلت گرا ، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند.جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالتِ اخلاقی و تربیتی حکومت ، از ارزش‌گذاریِ حکومت و یا حداقل نهادهای جمعیِ پائین تر از آن – همچون جماعات و انجمن ها- در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسیِ جامعه ، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیحِ« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشرِ بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Communitarianism and public law, Comparison and Analysis

نویسنده [English]

  • omid shirzad
Associate Prof , Department of Law and Political Science, Yazd University
چکیده [English]

With due attention to importance of interdisciplinary studies in public law, this paper has analyzed Communitarianism doctrine and it's effects on public law order. Communitarianism as a new Aristotelian and contemporary doctrine with criticize the liberalism and it's ideas in ethics, politics and law, is pursuing reform some defects in liberal societies and present a new plan. Emphasis on social identity of human, non-separation between "fact" and "value", human inability in individual discernment of the good and the necessity of revival virtue ethics, are the fundamental ideas of Communitarianism .Communitarian philosophers with following the Plato and Aristotle thought about ethical and training responsibility of government , defend from government or other social structures such as Community in assessment about citizen's life style .The conclusion of this paper demonstrates that acceptance the Communitarianism doctrine in the constitution and public law system , have effects such as perfectionism , preference the "order" on "right" and native human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • perfectionism
  • neutrality
  • The right
  • the good
فهرست منابع
 
اول) فارسی
الف) کتب
 
1)       استاینر، ‌هیلل،‌ مفهوم­عدالت، ‌ترجمۀ محمد راسخ، ‌فصلنامۀ مجلس و پژوهش،‌1382،شماره38
2)       اُسولیوان، ‌نوئل، نظریۀ سیاسی­ در گذار(بررسی­انتقادی)، ‌ترجمۀ‌ حسن آب نیکی، ‌تهران ، انتشارات کویر، 1388 ، ‌چاپ اول
3)       ­براتعلی­پور، ‌مهدی، ‌شهروندی ­و سیاست­ نوفضیلت­گرا، ‌تهران، انتشارات ­تمدّن ایرانی،1384، چاپ ­اول
4)       تیلور، ‌چارلز، زندگی ­فضیلت­مند ­درعصرسکولار،ترجمۀ­ فرهنگ رجایی، تهران ، ‌نشرآگاه ، ‌‌1393، چاپ اول
5)       جاوید ، محمدجواد ، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، تهران، نشر مخاطب،1392،جلد اول،چاپ اول
6)       حسینی ­بهشتی، ‌علیرضا، بنیاد نظری­سیاست­درجوامع­ چندفرهنگی، تهران،‌‌ انتشارات­ بقعه، 1380،‌چاپ اول
7)         
8)    دورکین، ‌رونالد، مقالۀ «لیبرالیسم»، ‌‌مندرج در: سندل، ‌مایکل، ‌‌لیبرالیسم و منتقدان آن، ‌ترجمۀ احمد تدیّن، ‌تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، ‌چاپ اول
9)       راسخ، ‌محمد، حق­ومصلحت؛مقالاتی­درفلسفۀ حقوق، ‌فلسفۀ حق ­و فلسفۀ ارزش، تهران،‌انتشارات طرح نو،1381،جلد اول،چاپ اول
10)   راولز، ‌جان، عدالت ­به­مثابۀ انصاف، ‌یک­بازگویی، ‌ترجمۀ عرفان ثابتی، ‌‌تهران، انتشارات­ ققنوس،1392، چاپ چهارم
11)  رحمت الهی ، حسین ، احسان آقامحمدآقایی ، حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی،تهران، انتشارات مجد ، 1397،چاپ اول
12)  رحمت الهی ، حسین ، امید شیرزاد ، کمال گرایی و بی طرفی  و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی ، تهران ، انتشارات مجد ، 1396 ، چاپ اول
13)   سندل، ‌مایکل، ‌‌عدالت، ‌‌چه بایدکرد؟ترجمۀ افشین خاکباز، تهران،‌فرهنگ نشر نو، ‌1394، ‌چاپ اول
14)   صانعی­دره ­بیدی، ‌منوچهر، ‌فلسفۀ ­اخلاق­درتفکّرغرب، تهران، ‌انتشارات­ دانشگاه شهید بهشتی،1368،‌چاپ اول
15)   قاری­سیدفاطمی، ‌محمد،حقوق­بشر درجهان­معاصر، ‌تهران،انتشارات ­شهردانش،1390،دفتریکم، ‌چاپ سوم
16)   کِی فرانکنا، ‌ویلیام، فلسفۀاخلاق، ‌ترجمۀ هادی­  صادقی، قم، ‌انتشارات­کتاب طه، 1376، ‌چاپ اول
17)   کیملیکا، ‌ویل، درآمدی­ برفلسفۀ سیاسی­معاصر، ‌ترجمۀ میثم ­بادامچی ­و محمد مباشری، ‌تهران، نشرنگاه معاصر،1396،چاپ اول
18)   گرجی ، علی اکبر ، مبانی حقوق عمومی ، تهران ، انتشارات جنگل ، 1396 ، چاپ ششم
19)   محمودی، ‌علی، درخشش­های­دموکراسی، ‌تأملاتی­دراخلاق­سیاسی، ‌‌دین ­و دموکراسی لیبرال، ‌‌تهران، نشرنگاه معاصر،1393،چاپ اول
20)   ‌مک ­اینتایر، ‌اَلِسدر، ‌‌تاریخچۀ­ فلسفۀ اخلاق، ‌ترجمۀ انشاءالله­ رحمتی، تهران، ‌‌انتشارات حکمت، 1379، ‌چاپ اول
21)   ملکیان، ‌مصطفی،آرای ­اخلاقی­ و سیاسی­مک­اینتایر، ‌تهران،انتشارات­ بقعه،1379،‌چاپ­اول
22)   موحد، محمدعلی، درهوای حق و عدالت ، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، 1381، چاپ اول
23)  هِیوود ، اندرو ، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند و باسم موالی زاده ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، 1389، چاپ دوم
ب) مقاله
1)    درخشه ، جلال ، مرتضی فخاری ، آرایاندیشمندانغربدربارةعدالتاززاویۀ منازعۀ «حق» و «خیر»، فصلنامه سیاست ، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز 1395، دوره 46 ، شماره3
2)    راسخ، ‌محمد، ‌محمدرضا رفیعی،‌‌نسبت­حکومت­­ با­ زندگی­مطلوب، ‌‌نگرشی­ به­ رویکرد بی­طرفی، ‌دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، ‌1389، سال اول، ‌شماره اول
3)    عزیزی ، مجتبی، بی طرفی در نظام های لیبرال و پیامدهای آن، فصلنامه سیاست،مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان 1395، دوره46، شماره2
4)    عزیزی، مجتبی، لیبرالیسم علیه اجتماع گرایی؛ نگاهی به انتقادهای لیبرال ها به اجتماع گرایان، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1396،دورۀ47، شمارۀ 2
5)       قاری­سیدفاطمی، محمد، ‌‌نظریات­اخلاقی­درآیینۀحقوق، ‌فصلنامۀ نامه مفید، ‌1381، شماره29
6)    کاظمی، علی­اصغر،حسن بوژمهرانی،‌ ‌بازسازی­مناظرۀ لیبرال­ها و جماعت گرایان­برمبنای انتقاداتِ ­سندل بر لیبرال­دموکراسی، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات ­سیاسی، ‌1389، ‌سال دوم، ‌شماره 7
7)       کیملیکا، ‌ویل،‌جماعت­گرایی، ‌ترجمۀ فرهاد مشتاق­صفت، فصلنامۀ ­قبسات،1376،‌‌ شماره­پنجم ­و ششم
دوم) انگلیسی 
1)      Beiner, R (1998), “the Quest for a post liberal public philosophy”, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998
2)      Galston, W, “Political Economy and the Politics of Virtue; Us public philosophy at Century's End”, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998
3)    Hurka, T, perfectionism, First published‌‌, New York , Oxford University press,1993
4)      Kymlicka , W,Multicultural citizenship, A liberal Theory of Minority Rights, first published, New York Oxford University press,1995
5)      Macintyre, A, After virtue, A study in moral theory, Third edition, Indiana, University of Notre Dame press , 2007
6)    Neal, P, liberalism and it's Discontents, London, Macmillan, 1997
7)      Sandel , M, Liberalism and the limits of justice , first published, New York ,Cambridge University press ,(1982)
8)      Waldron, J, “virtue en masse”, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998
9)    Wall, S, Liberalism, perfectionism­­ and restraint, first published, New York, Cambridge University press, 1998