آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی واسلامی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.52547/lawresearch.23.89.85

چکیده

صرف‌نظر از اینکه اساساًَ امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال می‌کنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دوره‌های مختلف جنینی متفاوت می‌گردد که به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسئولیت‌هایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار می‌شود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسئولیت-هایی که بر آن‌ها بار می‌گردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی به این نتیجه نایل می‌آییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحله‌ی پس از انتقال جنین نسبت به مرحله‌ی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحله‌ی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقال‌یافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحله‌ی پیش از انتقال اساساًَ منتفی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of dissolving the surrogacy contracts

نویسندگان [English]

  • MOHSEN SAFARI 1
  • mohammadreza shahini 2
1 Tehran University
2 law and political science faculty, university of tehran
چکیده [English]

In spite of the fact that the possibility of dissolving the surrogacy contract is essentially doubtful, we are pursuing the current research, assuming that such an option has been provided. The effects of the dissolving the surrogacy contract differ according to the cases of dissolution and different embryonic stages. For example, it can be said that based on the embryo what kind of nature has in each step, and whether if it would be effective in the effects of dissolution and responsibilities borne by each of the parties to the contract.
Therefore, in explaining the subject of research, after compliance the effects of dissolution with the general rules of contracts, the extent of their following to each of the embryonic stages of the general rules should be examined, in this way, while organizing the relations of the parties to the contract, each party identifies the responsibilities they are facing.
In this research by the analytic-descriptive approach, we conclude that the effects of dissolving the surrogacy contract at each stage of the embryo are greatly adapted to the general rules of the contracts, but its follow-up in the stage of post-embryo transfer would be more limited before embryo transfer. Because, due to the relation between dissolution of the mentioned contract and abortion after the transfer to the womb, the return of the transmitted embryo to the womb as one of the effects of this contract, in contrast to the pre-embryo transfer stage, is essentially discarded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parents
  • surrogate mother
  • gametes and fetuses
  • termination and Involuntary termination of surrogacy contract
  • effects of termination and Involuntary terminatio of surrogacy contract
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. آرامش، کیارش، بررسی اخلاقی رابطه پولی در رحم جایگزین، مجموعه مقالات بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی، حقوقی، فقهی، اخلاقی-فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی(جمعی از نویسندگان)، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا، چاپ اول، 1386.
2. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 1351.
3. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و ششم، 1394.
4. باقری نسب، تکتم، رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی، تهران: انتشارات جاودانه؛ جنگل، چاپ اول، 1391.
5. خدادادی، غلامحسین، احکام پزشکان و بیماران، قم: مرکز فقهی ائمه‌ی اطهار(ع)، چاپ اول، 1385.
6. صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران: نشر میزان، چاپ بیست و ششم، 1396.
7. صفایی، حسین و رحیمی، حبیب­الله، مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، 1396.
8. قاسم­زاده، مرتضی، قرارداد اجاره رحم در حقوق ایران، مجموعه مقالات بررسی رحم جایگزین از منظر پزشکی، حقوقی، فقهی، اخلاقی- فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی(جمعی از نویسندگان)، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده ابن­سینا، چاپ اول، 1386.
9. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دوره عقود معین، جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1385.
10. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، چاپ بیست و پنجم، 1389.
قوانین      
11. آیین­نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 1383).
12. قانون اساسی (مصوب 1358).
13. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 1382).
14. قانون مدنی (مصوب 1307).
مقاله
15. آذین، محمد، تعهدات متقابل اطراف قرارداد رحم جایگزین ساده، چکیده مقاله‌ی ارائه شده به کنگره اخلاق و حقوق باروری برگزارشده توسط پژوهشگاه رویان، 16-14 دی‌ماه 1390.
16. رحمانی منشادی، حمید، ماهیت حقوقی قرارداد رحم جایگزین، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دوم، پاییز 1387، شماره ششم.
17. علیزاده، مهدی، آثار ناشی از قراداد استفاده از رحم جایگزین، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، تابستان 1388، شماره 12.
18. قاسم­زاده، مرتضی، قراردادهای رحم جایگزین «دایگی پیش از تولد» در حقوق ایران، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره نهم، تابستان 1387، شماره 2.
ب) منابع انگلیسی
19. Pantelejeva, I, "Are surrogate mother contracts enforceable?", International Journal of Baltic Law 2(3), )2005(.