رویکردی بر نظریه: "حق بر بالاترین سطح قابل حصول سلامت"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.52547/lawresearch.23.89.273

چکیده

بارزترین نمود و شاخص ترین بیان از تعهدات دولتها درخصوص حق بر سلامتی را می توان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود. که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می شناسد، هرچند اصطلاح «حق بر سلامت» را نمی توان دقیقاً به معنای برخورداری از سلامت معمول و متعارف فرض نمود. ولی به تنوعی از تسهیلات، امکانات و خدماتی اطلاق می گردد که دولت های عضو به موجب معاهدات بین المللی، بدان متعهد و افراد انسانی به واسطه آن، قابلیت برخورداری داشته و استحقاق بهره مندی از آن را یافته اند. شایان توجه است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده 12 میثاق، تعریف سلامت مندرج در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی را ، به «وضعیت بهروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی» نپذیرفت. با این وجود، اشاره بند اول ماده 12 میثاق به «بالاترین سطح قابل وصول سلامت جسمی و روانی، محدود به حق بر مراقبت سلامتی نیست. برعکس، تاریخچه تدوین و عبارات صریح بند دوم ماده مزبور به این نکته اذعان دارد که حق بر سلامت، دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است، که شرایط و وضعیتی را پیش بینی و ارتقاء می دهد که مردم بتوانند زندگی سالمی داشته و به عوامل اساسی موثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیه کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفه ای دسترسی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Approach to the theory of The Right to the highest level of health attainable

نویسنده [English]

  • mir sajjad mosavi
چکیده [English]

The most significant expression of the state's commitment to the right to health can be found in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights that Recognizing the benefits of the highest standard of physical and mental health. However, the term of "right to health" does not precisely mean normal health, but it refers to a variety of facilities and services that states are committed to it in accordance with international treaties and humans have the capability to enjoy and benefit from it. It should be noted that the Third Committee of the United Nations General Assembly, in writing article 12 of the Covenant, did not accept the definition of health to "the state of complete physical, psychological and social well-being, and not merely the absence of disease or disability" in the introduction of the Constitution of the World Health Organization. However, the first paragraph of Article 12 of the Covenant does not restrict the right to health care to the highest level of physical and mental health. On the contrary, the editorial history and explicit terms of this article acknowledge that the right to health includes a wide range of social and economic factors that predict a situation in which people can live healthy and have effective factors that they have access to health, such as safe water, adequate nutrition, adequate housing, and public and professional health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to health
  • state's obligations
  • social and cultural covenant
فهرست منابع
الف) فارسی
1- سید موسوی، میر سجاد، حق بر سلامت و الزامات دولت­ها: بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر، رسالة دکتری،  دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
2- ............................................، حق برخورداری از سلامت، تبریز، انتشارات شروین، چاپ دوم، 1396.
3-شجاعی تهرانی ، حسین و عبادی فرد آذر، فرید. اصول خدمات بهداشتی ، تهران ، انتشارات سماط ، 1384 .
4- شجاعی تهرانی ، حسین و ملک افضلی ، حسین . کلیات خدمات بهداشتی ، جلد دوم ، ویرایش هفدهم ، تهران ، انتشارات سماط ، 1387.
5- قاری سیدفاطمی ، سیدمحمد . حقوق بشر در جهان معاصر ، جستارهای تحلیلی از حق ها و آزادی ها، دفتر دوم انتشارات شهردانش ، تهران ، 1389.
6- ....................................................... حقوق بشر در جهان معاصر : دفتر یکم ، تهران ، انتشارات شهر دانش . 1390 .
7- کریون ، میتوسی .آر، چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، ترجمه حبیبی مجنده، محمد. قم ، دانشگاه مفید ، 1387 .
8- نورسعادت ، سیما. تعاریف و مفاهیم استاندارد شده سلامت ، مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، 1388
 
ب) لاتین
1. Alma – Ata Declaration, Report of the International  Conference on Primary Health Care, in: World Health  Organization, "Health for All" Series, NO. 1, WHO, Geneva,1978.
2. Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women , UN Doc, GA, res . 34/180,18 Dec ,1979.
3. General comment No.14, the right to the highest standard of health, committee on economic, social and cultural rights, 2000.
4. International  Covenant  on  Economic  , Social  and  Cultural  Rights , Adopted  and  Opened  for  Signature , Ratification   and  Accession  by  General  Assembly  Resolution  2200.
5. ILO Occupational  Safety  and   Health   Convention , 1981 (No .155)  and  Occupational  Health  Services  Convention, 1985(No.161).
6. Report  of  the  International  Conference  on  Population  and  Development, (United  Nations  Publication) ,1994.
7. S.Gillespie, How  Nutrition  Improves A report based on an ACC/SCN Workshop held on 25−27 September 1993 at the 15th IUNS International Congress on Nutrition, Adelaide, Australia, 1996.
8. The African Charter on Human and Peoples Rights. (1981)
9. The Convention  on  the  Elimination  of  All  forms  of  Discrimination  against  Women.(1979)
10. The Convention  on  the  Rights  of  the  Child . (1989)
11. The  Declaration  on  the  Rights  of  Disabled Persons  , General  Assembly  resolution  1975.
12. The  European  Social  charter. (1961)
13. The  International  Convention  on  the  Elimination  of  All  forms  of  Racial  Discrimination. (1965)
14. The Protocol to American convention on Human Rights. (1988)
15. The  Universal  Declaration  of Human  Rights (1948) .
16. Vienna Declaration and Programme of  Action (1993) .