تاثیر بازنشستگی کارمند در رسیدگی به تخلفات و اجرای مجازات های اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصل بر این است که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف ارتکابی کارمند در زمان اشتغال رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف ،مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در باره او اعمال نمایند. اما در مواردی به واسطه بروز برخی موانع،رسیدگی به تخلف اداری یا اعمال مجازات کارمند محکوم علیه منتفی می شود . بازنشسته شدن کارمند قبل از شروع یا در جریان رسیدگی و پیش از صدور رأی ،موجب توقف رسیدگی و پس از صدور رای محکومیت نیز مانع اعمال مجازات می شود.با این حال ،در مواردی بازنشستگی کارمند، توقف رسیدگی به تخلف یا اجرا نشدن مجازات اداری را در پی ندارد . هم چنین در صورتی که تخلف واجد وصف مجرمانه کارمند،ریشه در زمان اشتغال داشته و کارمند پس از بازنشستگی، در دادگاه محکومیت کیفری پیدا کند یا اینکه پس از بازنشستگی مرتکب اعمالی شود که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب باشد ،در چنین وضعیتی امکان رسیدگی به تخلفات کارمندان بازنشسته ونیز امکان اجرای مجازات های اداری درباره آنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Retirement in the Investigation of the Offenses and Enforcement of Administrative Penalties

نویسنده [English]

  • nekouie mohamad
Ph.D. In private law , Shahid Beheshti university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Offenses
  • Administrative penalties
  • stay of proceeding
  • enforcement of judgement
  • Retirement
منابع:
کتاب
1-     ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران، انتشارات طوس، چاپ چهارم، 1370.
2-     بازگیر ، یداله ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور، نشر حقوقدان ، چاپ اول ، 1376.
3-     دبیرخانه هیات عالی نظارت ، مجموعه پاسخ به 248 سوال در مورد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 1383.
4-     دبیرخانه هیات عالی نظارت و دفتر هماهنگی،بازرسی و پاسخگویی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،چاپ اول، 1380.
5-     صادقی مقدم ،محمد حسن ، میرزاده کوهشاهی ، نادر،آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1392.
6-     عباسی،محمود، قانون رسیدگی به تخلفات اداری،تهران ،انتشارات مجد،1374 .
7-     علی آبادی، علی ، آیین دادرسی تخلفات اداری، گنج دانش، چاپ دهم ، 1387.
8-     عمید ، حسن، 1361، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و یکم،1361 .
9-     کردنائیج، کورش ، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن ، انتشارات آرون، چاپ اول، 1384.
10- کریم زاده ، سیف اله ، شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ اول،1378.
11- محمدی لویه، قدیر ، راهنمایی رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، آثار اندیشه، چاپ اول، 1386.
12- محمدی،مختار ، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای رسیدگی به تخلفات اداری،مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ چهارم 1395.
13- معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری ، مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن ،چاپ چهارم،ویرایش سوم  ،1383.
14- معاونت حقوقی ریاست جمهوری،معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ، مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری  ،چاپ اول1390.
15- میر حسینی، سید حسن، عباسی ، محمود ، حقوق و تخلفات اداری، انتشارات حقوقی، چاپ سوم ، 1388.
16- نکوئی،محمد، نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تهران ،افق اندیشه،چاپ اول، 1392.
                                                                                                            :                  Internet Resources
17-  hvm.ir
21-  www.divan- edalat.ir