ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

دستورالعمل اروپایی حقوق مولف در بازار یکپارچهِ دیجیتالی مصوب سال 2019 در حال حاضر آخرین دستورالعمل این اتحادیه در حوزه مالکیت فکری است. این دستورالعمل از یک سو در جهت ارائه حمایت بیشتر از تولید‌کنندگان محتوا و از سوی دیگر در جهت ایجاد امکان دسترسی گسترده تر به آثار در محیط الکترونیک، طراحی و ارائه گردیده است. در این دستورالعمل سه ساختارِ حمایت از آثار خارج از چرخه تجاری، امکان تعدیل قضائی قراردادهای بهره‌برداری و ارائه حقوق مرتبط به خبرگزاری‌ها در محیط الکترونیک قابل توجه و شناسائی است. با مطالعه تطبیقی نحوه عملکرد این ساختارها با ضوابط لایحه جدید ایران در حقوق مالکیت ادبی و هنری، قابل استنباط است که ارائه حمایت‌های مشابه در مورد آثار خارج از چرخه تجاری با بکارگیری پیشنهاداتی امکان‌پذیر است و همچنین ارائه حمایت‌های قراردادیی به غیر از تعدیل قضائی قراردادها در لایحه جدید ایران برای پدیدآورندگان آثار در نظر گرفته شده، اما برپایه ضوابط آن لایحه خبرگزاری‌ها دارای حقوق مرتبط نخواهند بود و این امری است که می‌تواند مورد بحث و گفتگو باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supportive Measures in Favor of Content Producers in the European Directive on Copyright in the Digital Single Market and the Approach of the New Iranian Copyright Bill to these Measures

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Meysam Rezaei 2
1 Private and Islamic Law Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Department of Private law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The new European Directive on Copyright in the Digital Single Market, approved in 2019, is designed on the one hand to provide more legal support in favor of content producers and on the other hand to offer new opportunities for consumers to access copyright-protected content. In that directive three main supportive measures can be recognized: out-of-commerce works, judicial contract adjustment mechanism and protection of press publication concerning digital uses. Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill. . Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyrights
  • Out-of-commerce works
  • Contractual support
  • judicial adjustment mechanism
  • Press related rights

فهرست منابع

منابع فارسی
کتاب
1- رهبری، ابراهیم، حقوق انتقال فن آوری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، 1396
2- زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،
3- صفایی, سید حسین، قواعد عمومی قراردادها (جلد 2) ، تهران: بنیاد حقوقی میزان. 1392
4- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی - قرارداد و ایقاع ، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1389
5- کردبچه, مرجان، حقوق حاکم بر آثار هنری و کنوانسیون های بین المللی، تهران: انتشارات خرسندی، 1390
مقاله
6- ایزانلو, محسن و صادق شریعتی نسب، مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه . مجله حقوق خصوصی، 1391، صص 35-66.
7- اسدی , محمد حسن، اصل قابلیت استناد قرار در فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق فرانسه، پژوهش نامه حقوق اسلامی، 1386، صص 141-172.
8- زرکلام ، ستار، ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار و مجریان در حقوق فرانسه، مجله پژوهش حقوق خصوصی، 1396، صص 81-100.
منابع انگلیسی
Books
9- Eechoud, M. v. Harmonizing European Copyright Law. New York: Wolters Kluwer, 2009
10- Turner, C. Key Fact EU Law. London: Hodder Education, 2011
Articles
11-Hilty, R. M., Moscon, V., & Li, T,” Modernisation of the EU Copyright Rules”. (R. M. Hilty, & V.                                                  Moscon, Eds.) Munich: Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2017
12- Rosati, E., “Neighbouring Rights for Publishers: Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful?”, Max Planck Institute for Innovation and Competition, 569-594, 2016
13- Schoetter, A. L, “European Copyright Contract Law: A Plea for Harmonization”. Max Planck Institute for innovation and Competition, 2017
Electronic documents
14- Eblida, Articles 7 to 9 – Out of Commerce Works (September 2017), Available at: http:// www. eblida .org /Documents/Copyright Reform/Art.7to9_OOCW.pdf (last visited 1/02/2019)
15- European Commission Fact Sheet, Creating a Single Digital Market Bringing Down Barriers to Unlock Online Opportunities, Strasbourg (2016), available at: https://ec.europa.eu/commission / presscorner/api /files/attachment /7611/ Factsheet_ 2_COMMUNICATION_FINAL.pdf.pdf (last visited 1/2/2020)
16- European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market, Brussels (2016), available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A52016PC0593 (last visited 20/01/2020)
17-European Commission. (2011). Single Market Act Twelve levers to boost growth and strengthen confidence Brussels (2011), available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri= CELEX %3A52015DC0614 (last visited 1/02/2020)
18- Hoppner, Thomas, The proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market (Articles 11, 14 and 16) (December 2017), available at: http: //www.europarl.europa.eu/RegData /etudes/BRIE /2017/596835/ IPOL _BRI (2017) 596835_EN.pdf (last visited 1/2/2020)
Site
19- IFLA.org. Available at: https://www.ifla.org/node/92227 (last visited on 19/08/2019)
Treatise
20- Riccio, Giovanni Maria. “Ancillary Copyright and liability of intermediaries in the EU directive Proposal on copyright”. Position Paper, University of Salerno, 2018.