به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

10.48308/jlr.2020.184100.1405

چکیده

مشروعیت از جمله مفاهیم مهم اما پیچیده در نظام حقوق بین‌الملل است. پیچیدگی این مفهوم نیاز به یافتن معیار مشخصی برای ارزیابی مشروعیت در حقوق بین‌الملل را مطرح می‌کند. از این رو، در پاسخ به این سوال که در حقوق بین‌الملل با چه سنجه‌ای می‌توان به تبیین مشروعیت پرداخت، سه الگوی کلی طراحی گردیده است. در ابتدا مشروعیت به معنای مقبولیت نزد مردمان و نهادهای قاعده‌ساز در حقوق بین‌الملل بحث شده و در عین حال، به این مسئله توجه می‌شود که شبهاتی در مورد کارآمدی الگوهای اخیر قابل طرح می‌باشد. از این رو، در نهایت، ترسیم الگویی مبتنی بر ارزش‌های جامعه بین‌المللی برای سنجش مشروعیت که نتیجه‌محوری را در رأس معرفت خود قرار دهد، از ضروریات ارزیابی مشروعیت در بستر نظم حقوقی موجود در نظر گرفته می‌شود. از این رو، فرضیه این پژوهش بر تعبیر مشروعیت به تطابق با ارزش‌های جامعه بین‌المللی، به عنوان مناسب‌ترین الگو برای ارزیابی مشروعیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seeking for a Criterion to Define Legitimacy in International Legal System

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Mahshid Ajeli lahiji 2
1 Associate professor of faculty of law, Shahid Beheshti University
2 Ph.D student in International law, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Legitimacy is a vague and complicated concept in international legal system; Because of the complexity of the concept there will be a requirement to find out that how legitimacy in international law should be evaluated. Legitimacy needs a fixed framework to be evaluated in the context of the international law in order to help the system to be stable. Hence, to answer the question that what is the appropriate criterion to determine legitimacy, three paradigms have been designed. At the first, legitimacy is considered as acceptability among the peoples and also among Rule - making Institutions. As it is not completely compatible with the current international law and creates some difficulties in this context, thus, creation of a paradigm that is based on the international law values and also result – orientated will be the last resort. Accordingly, the hypothesis of this article is that legitimacy means compatibility with the values of the international society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • International Legal System
  • Acceptability
  • Legality
  • Values