تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری حقوق عمومی از دانشگاه پانتئون-سوربن(پاریس١)، هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

10.22034/jlr.2020.160907.1289

چکیده

با توجه به تأثیر جدی حق دسترسی به اسناد اداری در حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از فساد اداری، این حق در نظامهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شدهاست. در همین رابطه و بهمنظور بهرهمندی حداکثری از این حق، شناسایی تابعان و مؤسساتی که ملزم به ارائه اسناد اداری هستند، اهمیت ویژهای مییابد. بدیهی است که ایجاد معیارهایی روشن و دقیق در ملزم نمودن مؤسسات مشمول به ارائه اسنادی که در اختیار دارند، تا حد بسیار زیادی می تواند به اجرای مؤثر این حق کمک نموده و در نتیجه شهروندان را در برخورداری از این حق یاری نماید.
در این مقاله تلاش شده تا ضمن بیان جایگاه اصل حق دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، ماهیت و ویژگیهای مؤسسات و اشخاص مشمول این قوانین در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Institutions Obliged to Respect the Right of Access to Administrative Documents in Iran and France

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Zarei 1
  • Saeed KHANIVALIZADEH 2
1 Associate professor
2 Assistant professor in public law
چکیده [English]

Given the serious impacts of the right of access to administrative documents on the protection of people’s rights and also the prevention of corruption, this right has been accepted in the legal systems of Islamic republic of Iran and France.
In this regard, and in order to maximize the benefits of this right, the recognition of institutions obliged to provide administrative documents is of particular importance. It is obvious that creating clear and precise criteria in requiring institutions to present the administrative documents at their disposal, can greatly help the effective implementation of this right and thus the citizens to enjoy this right.
In this paper, it is attempted to examine the nature and characteristics of the institutions, subjects to this right, in Iranian and French legal systems and to highlight their bugs, while expressing the status of the right of access to documents in Iranian and French administrative Laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "The right of access to administrative documents"
  • "Decisions of Council of State"
  • "Publication and free access to information Act"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1399