نویسنده = ابراهیم رهبری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

ابراهیم رهبری


5. تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار

دوره 17، شماره 563، زمستان 1393

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی