موضوعات = حقوق بشر
حقِ حق داشتن: بازخوانی مفهوم شهروندی (شناسایی عوامل محرومیت از حق در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228777.2312

سمانه رحمتی فر


آزادی آکادمیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.52547/jlr.2023.222076.1916

احمد رنجبر


تحلیل چیستی نسبت میان صلح و عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/jlr.2023.232001.2522

رحیم نوبهار؛ احمدعلی صادقی


ابعاد حقوقی فناوری تعیین جنسیت جنین: افق‌های قانونگذاری (با نگاهی بر قوانین کشورها و قواعد بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.52547/jlr.2022.228786.2313

نوید زمانه قدیم؛ شایان حاضری


حق مشارکت کودکان در فرآیند پناهندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jlr.2024.233481.2608

احمدرضا آذرپندار؛ ابراهیم بیگ زاده


تأثیر آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام‌های حقوقی داخلی دولت‌های عضو

دوره 26، شماره 102، مرداد 1402، صفحه 35-60

10.48308/jlr.2021.183991.1387

سید قاسم زمانی؛ ُسید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش


پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم

دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 139-166

10.48308/jlr.2022.225457.2181

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ سیده سارا میریان


ابعاد و چالش‌های حقوق بشری مقابله با کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 53-91

10.29252/jlr.2022.226840.2178

باقر انصاری


آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 161-184

10.22034/jlr.2020.184012.1383

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 217-242

10.52547/lawresearch.23.89.217

غلامعلی قاسمی؛ امینه مویدیان