موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 303-326

10.22034/jlr.2018.111868.1090

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 327-356

10.22034/jlr.2021.184307.1463

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 359-382

10.29252/lawresearch.23.90.359

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 277-301

10.22034/jlr.2020.185114.1656

امیرحسن نیازپور


جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، مرداد 1399، صفحه 303-328

10.22034/jlr.2020.184965.1614

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی


فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، آذر 1398، صفحه 101-126

10.29252/lawresearch.22.87.101

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 193-216

10.29252/lawresearch.22.86.193

ابوالحسن شاکری؛ سید رضا فقیهی


تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1398، صفحه 353-381

10.29252/lawresearch.22.86.353

فرید محسنی؛ رضا انصاری


بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

دوره 21، شماره 84، بهمن 1397، صفحه 215-242

10.22034/jlr.2019.161544.1292

عباس شیری ورنامخواستی


تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 21، شماره 83، آبان 1397، صفحه 113-136

10.22034/jlr.2018.113118.

محمد محسنی دهکلانی؛ علی رضانژاد


نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق

دوره 21، شماره 82، تیر 1397، صفحه 253-282

10.22034/jlr.2018.109607.1053

سیدعلیرضا میرکمالی؛ محمد پورمازار؛ محمد رضا نریمانی زمان آبادی