حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 گروه حقوق.دانشکده حقوق دانشگاه تهران

3 گروه حقوق،دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

4 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.22034/jlr.2021.184307.1463

چکیده

رفع هرگونه نابرابری و دسترسی به عدالت‌کیفری بدون درنظرگرفتن ملاک‌های جنسیتی، دسترسی زنان به عدالت را ممکن ساخته و راه رابرای تحقق عدالت اجتماعی هموار می‌سازد. دراندیشه‌ی جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن آنچه مانع از دسترسی زنان به عدالت‌کیفری می‌شود،ریشه در ذهنیت،گفتمان و قدرت مردسالارانه‌ای دارد که کنترل نظام‌های زبانی را در نظام کیفری در دست داشته و موجب ایجاد احساس نابرابری در برابر قانون می‌شود. پرسش اصلی این نوشتار،بررسی چگونگی اثرگذاری مؤلفه‌های پیش‌گفته بر دسترسی زنان به عدالت‌کیفری در پرتو جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن است، به‌عبارت‌دیگر مثلث قدرت، گفتمان و ذهنیت، به‌رغم تحول و اصلاح قوانین نابرابر نسبت به زنان، در تداوم نابرابری‌های جنسیتی به‌طور غیرملموسی اثر دارد و عوامل مؤثر بر شکاف میان قوانین موجود و اجرای آن (قانون درکتاب و قانون درعمل) به تبعیض علیه زنان ختم می‌شود. برای نیل به اهداف تحقیق از مطالعات کتاب‌خانه‌ای، تحلیل و بررسی اسناد و از متد کیفی مانند، تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد حاضر در نظام عدالت کیفری استفاده‌شده است. در فرآیند تصویب و تقنین، قضا و تعیین کیفر و اجرا، برای زنان حاضر در نظام عدالت‌کیفری نابرابری‌هایی وجود دارد که علت اصلی آن به اعتقاد جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن در گفتمان مردمحوری است که مانع از دسترسی یکسان و بدون تبعیض برای زنان در مقایسه با مردان می‌شود و راه مقابله با این وضعیت در اضافه نمودن گفتمان زنانه به‌جای حذف و طرد جهان‌بینی زنان، در برابر گفتمان غالب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian Criminal Law in the Postmodern Feminist Criminology Measures

نویسندگان [English]

  • farzaneh vahed 1
  • shahla moazami 2
  • tahmoores bashiriyeh 3
  • abbas sheykholeslami 4
1 criminal law,faculty of law. Islamic azad university of mashhad
2 criminology institute, faculty of law, tehran university
3 faculty of law,alameh university,tehran
4 faculty of law, Islamic Azad university of mashhad
چکیده [English]

The eradication of inequality and availability of criminal justice, regardless of gender, have enabled women to access criminal justice and paved the way for social justice. In postmodern feminist criminology, what prevents women from accessing criminaljustice stems from patriarchal power, discourse, and subjectivity, which control the language systems within the criminal justice system and create a sense of inequality before the law. The main research question is how patriarchal power, discourse, and subjectivity affect women's access to criminal justice in view of postmodern feminist criminology. In other words, the triangle of power, discourse, and subjectivity, despite reformation of discriminatory laws against women, vaguely contribute to the continuation of gender inequality. And, the factors that affect the gap between existing laws and their actual enforcement (law-in-action and law-on-the-books) lead to discrimination against women.This study, using on content, discourse, document analysis, and secondary research. There are inequalities discriminating against women in the criminal justice system's processes of enactment and legislation, adjudication, and punishment and enforcement. Postmodern feminist criminologists argue that the main reason is the masculine discourse that prevents women from equal access to justice. The way to deal with this situation is to introduce a feminine discourse against the dominant discourse, instead of eliminating women's worldview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • subjectivity
  • Power
  • discourse
  • postmodern feminism