دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 1-455 
حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

صفحه 327-356

10.22034/jlr.2021.184307.1463

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی