حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.184747.1560

چکیده

یکی از رایج ترین ضوابط تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف است، چرا که امکان برآورد صحیح منافع از دست رفته ناشی از نقض حق اختراع توسط محاکم در بسیاری موارد ممکن نیست و به همین جهت، از طریق محاسبه حق امتیاز متعارف، حکم به جبران خسارت داده می شود. در حقوق آمریکا، رویکردهای مختلفی توسط دادگاه ها برای تعیین میزان حق امتیاز متعارف اعمال می گردد، اما مهمترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن 15 عامل برای محاسبه میزان حق امتیاز متعارف می باشد که معیار پیشنهادی در پرونده جورجیاپسفیک، «معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی» برای تقویم میزان حق امتیاز متعارف تلقی می گردد. این تحقیق ضمن بررسی معیار مزبور و جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، نشان می دهد که استناد به نهاد اجرت المثل در حقوق اختراعات ایران به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای اجازه بهره برداری و تخصصی نبودن آن، مناسب به نظر نمی رسد. بنابراین، با عنایت به عدم تعارض ضابطه حق امتیاز متعارف با موازین حقوقی ایران و با توجه به فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه حق امتیاز متعارف در خصوص حق اختراع، پیشنهاد می گردد قانونگذار ایرانی، ضابطه حق امتیاز متعارف را جهت تقویم خسارات نقض حق اختراع وارد قانون نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reasonable Royalty As the Most Common Criterion for Computation of Damages in Patent Infringement Litigations in U.S.A Case Law and the Possibility of Its Applying in Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Mirghasem jafarzadeh 1
  • Omid Pakzaman 2
1 Associate Professor of Law Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran
2 IP Department, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

 
One of the most common criteria for the computation of damages in patent infringement litigations in U.S.A Case Law is reasonable royalty. This is because that, it is not possible to properly estimate the lost profits in patent infringement in many cases, and therefore, damage is awarded by calculating reasonable royalty. In U.S.A law, different approaches are applied by courts to determine reasonable royalty-based damages, but the most prominent one has been put forward in Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood Corp, which includes 15 factors for determining reasonable royalty-based damages. It has been said that the case law suggested criterion, is a "universally accepted test" for determining reasonable royalty-based damages. While examining this criterion and the place of reasonable royalty in U.S.A law, this study shows that invoking the quantum merit in Iranian patent law could not be a proper method for loss computation. This is for a number of reasons, including statutory prohibition on the application of the quantum merit in compensation for patent infringement, being of patent right as intangible property and confidentiality of the amount of royalty in licenses. Therefore, due to the inconsistency of this Criterion with Iranian legal standards and given the lack of explicit or implicit legal prohibition on using of reasonable royalty as computation method, employing this method by the courts is suggested. To solve the legal ambiguity, it is also suggested that the Iranian legislature introduce reasonable royalty as a criterion for the computation of damages in patent infringement litigations.                                                                                      
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasonable Royalty
  • Criterion
  • Damage
  • Patent Infringement
  • Quantum Merit
الف) منابع فارسی کتاب 1 .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانـش، .1387 2 .صابری، روح اللّه، قراردادهای لیسانس، تهران: نشـر موسسـه مطالعـات و پـژوهشهـای حقوقی شهر دانش، 1393 . 3 .کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهـری، جلـد 1 ،تهـران: مؤسسـه انتشارات دانشگاه تهران، 1379 . مقاله 4 .رهبـری، ابـراهیم و اشـکان عسـگری مهرآبـادی، حـق امتیـاز بـه عنـوان عـوض در قراردادهای لیسانس اختراع، پژوهشنامه حقـوق خصوصـی عـدالت، پـاییز و زمسـتان .6 شماره، 1395 5 .عیسائی تفرشی، محمد، محمود صادقی و محمد شاه محمدی، بررسی اجرت المثـل بـه عنوان ضابطه ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا، مجله حقـوقی دادگسـتری، تابسـتان 1391، شماره 78 . رویه قضایی 6 .پرونده کلاسه 1233 / 87 مطروحه در شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران. رساله 7 .تقی زاده، تورج، «بررسی تطبیقی ضـمانت اجـرای علائـم تجـاری»، رسـاله دکتـری حقـوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، زمستان 1389 . فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 حق امتیاز متعارف بهمثابه رایجترین ضابطة تقویم خسارت... 144 8 .شاه محمدی، محمد، «خسارات قابل جبران در نقض مالکیـت صـنعتی و ضـوابط ارزیـابی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیـت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، پاییز1390 . 9 .قاضی زاده، محمدرضا، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختـراع»، رسـاله دکتـری حقـوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1392 . ب) منابع انگلیسی Books 10. Evans, Elizabeth A, Daniel G Lentz and Roman L Weil, Litigation services handbook: the role of the financial expert, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017. 11. Hoffman, Richard, Mark a Glick and Lara a Reymann, Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. 12.Slottje, D. Economic Damages in Intellectual Property, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, In., 2006. 13. Smith, Gordon, and Russell Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, 4th Ed, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005. 14. Teska, K, Patent Savvy for Managers, 1nd Ed, Berkeley, California: Delta Printing Solutions, Inc, 2007. 15. Weil, Roman L. Peter B. Frank, Christian W. Hughes, Michael J. Wagner, Litigation services handbook: the role of the financial expert, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010. Articles 16. Arthur, H. “Breaking the Georgia-Pacific Habit: A Practical Proposal to Bring Simplicity and Structure to Reasonable Royalty Damages Determinations”, Texas Intellectual Property Law Journal, Volume 26: 051, 2018. 17. Seaman, C. “Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages”, Brigham Young University law review, 5, 2011. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 حق امتیاز متعارف بهمثابه رایجترین ضابطة تقویم خسارت... 145 18. Spulber, D, “Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement”, University of Illinois Law Review, 2, 2019. 19. Yang, Z, “Damaging Royalties, an Overview of Reasonable Royalty Damages”, Berkeley Technology Law Journal, 29, 2014. cases 20. Brunswick Corp. v. United States, 34 Fed. Cl. 532 (1995). 21. Georgia-Pacific corp. V. U. S. Plywood corp. (2d Cir. 1971). 22. Minnesota Mining & Mfg. Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d. 1559. 1578—79 (Fed. Cir. 1992). 23. MORPHO DETECTION, INC. v. SMITHS DETECTION INC., Dist. Court, ED Virginia 2013. 24. Penda Corp. v. United States., 44 F.3d 967, 971 (Fed. Cir. 1994). 25. Pentech International Inc v. Hayduchok · 979 F.2d 216 (1992). 26. Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P, Nos. 16-1456, -1457 (Fed. Cir. Mar. 6, 2017). 27. Promega v. LifeCodes Corporation et al. (D. Utah 1999). 28. Unique Coupons, Inc. v. Northfield Corp. & Menasha Corp., No. 00- 1300 (Fed. Cir. June 13, 2001). Laws 29. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 30. Federal Rules of Evidence Adopted in 1975, Amended in 2017. 31. United States Code Title 35 – Patents, Updated May 2015.