تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.185242.1695

چکیده

حقوقدانان در خصوص حکومت مقرره رم یک بر بارنامه دریایی اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حکومت مقرره رم، قانون حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین کامن لا تعیین می شود.در هر حال چه در مقرره رم یک چه در قواعد تعارض قوانین کامن لا، اصل آزادی اراده طرفین شناسایی شده است. این آزادی براساس مقررات لاهه-ویزبی1968 محدود شده است و قانون منتخب طرفین نمی تواند مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در لاهه-ویزبی تعیین شده است تقلیل دهد. در حقوق ایران قانون حاکم بر بارنامه دریایی، بر اساس قواعد تعارض قوانین ایران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اینکه طرفین خارجی بوده و بر قانون دیگری توافق کرده باشند؛ با اینحال نظر به محدودیتهای اعمال قانون خارجی در ایران، براساس معاهده لاهه 1924 که ایران در سال 1344 به آن پیوسته است طرفین بارنامه‌ای که در یک کشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجی باشند)، نمی توانند بر قانونی توافق کنند که مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعیین شده است تحدید کند.
بارنامه ممکن است حاوی شرط درج باشد که به موجب آن شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه درج می گردد. در حقوق انگلستان قانون حاکم بر شرط تعیین قانون حاکم مندرج به وسیله‌ی ارجاع در بارنامه، همان قانونی است که در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاکم خواهد بود. در نظام حقوقی ایران هیچ قاعده حل تعارضی در خصوص قانون حاکم بر شرط قانون حاکم وجود ندارد و قاضی در هر مورد درصدد کشف قصد واقعی طرفین برخواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Law Applicable to Bill of lading by the Courts of England and Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Arbabi 1
  • Navid Hatamipour 2
1 Assistant Professor at Shahid Beheshti University
2 International commercial law, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lawyers disagree about application of the Rome I to bill of lading .Under English Law, the law applicable is determined according to common law rules in case bills of lading are excluded from the Rome I.Both the Rome I and common law rules recognize the principle of freedom of parties.However, the principle of freedom of parties is restricted under the Hague-Visby Rules and the parties' choice of law could not lessen the liability of the carrier from what provided under the Hague-Visby.Under Iranian Law, the law of the place of conclusion of contract applies to the bills of lading unless the contracting parties are foreign nationals and have subjected their contract to another law.Nevertheless,, considering the restrictions upon the application of foreign law, in accordance with Hague rules to which Iran is a party, parties to a bill of lading issued in a contracting state cannot agree on application of law of other countries which would lessen the liability of carrier from what provided under the Hague Rules.
Bill of lading might contain an incorporation clause which incorporates charterparty clauses into bill of lading.Under English Law, the law applicable to the choice of law clause incorporated into bills of lading by reference is the law that is applicable in case of validity of incorporation clause.In Iranian legal system, there is no conflict of laws rule regarding the applicable law to the choice of law clause and courts in each case will seek to discover parties' true intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of Lading
  • Conflict of Laws
  • Hague Rules
  • The Hague-Visby Rules
  • Putative Applicable Law
الف) منابع فارسی کتاب 1 .امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4 ،کتاب فروشی اسلامیه، 1340 . 2 .پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، مهد حقوق، 1383. 3 .کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1391. 4 .الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، 1391. مقاله 5 .اربابی، مسعود و نوید حاتمی پور، ارجاع بارنامة دریـایی بـه شـروط قـرارداد اجـارة کشتی؛ در جستجوی قصد طرفین، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 10 ،1398 ،شماره 1. 6 .اربابی، مسعود و نوید حاتمی پور، مطالعـه تطبیقـی کارکردهـا و نقـش قـراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان، دوره 20 ،1396 ،شماره 79. 7 .سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قـانون نمونـه داوری آنسیترال، مجله حقوقی بین المللی، 1377 ،شماره 23. 8 .مافی، همایون و محمد حسین تقی پور، قانون قابل اعمال بر تعهدات قـراردادی در اتحادیه اروپا و آمریکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی،1394 ،شماره 13. 9 .نیکبخت، حمیدرضا، تعـارض قـوانین در قراردادها(قـانون حـاکم بـر تعهـدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)، حقوقی بینالمللی،1384 ،شماره 32. 10 .نیکبخت، حمیدرضا، ماده 968 قانون مـدنی و مـاده 27 قـانون داوری تجـاری بینالمللی، تحقیقات حقوقی، 1379 ،شماره 31 و 32. 11 .نیکبخت، حمیدرضا، محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین، مجله تحقیقات حقوقی، 1385 ،شماره 44. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط... 244 ب) منابع انگلیسی Books 12.Aikens, Richard, Lord, Richard and Bools, Michael, Bills of Lading, London: Informa Law from Routledge, 2nd ed, 2016. 13.Baatz, Yvonne, Maritime Law, Informa Law from Routledge, 4th ed., 2018. 14.Baughen, Simon, Shipping Law, Routledge, 7 ed., 2018. 15.Briggs, Adrian, The Conflict of Laws, Oxford University Press, 4th ed., 2019, p. 195. 16.Collins, L.A. et al, Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, 2012. 17.Giermann, Heiko A., The Evidentiary Value of Bills of Lading and Estoppel (Schriften sum Seehandelsrecht), Lit Verlag, 2004. 18.Ozdel, Melis, Bills of Lading Incorporating Charterparties, HART publishing, 2015. 19.Shmittof, Clive M., Schmithoff's Selected Essays on International Trade Law, Kluwer Academic Publishers, 1988. 20.T.M.C Asser Institute, Hague-Zagreb essays 2: product liability, road transport, foreign law: Hague-Zagreb Colloquium on the Law of International Trade, Hague session 1976, Brill, 1978. 21.Todd, Paul, Principles of the carriage of goods by sea, Routledge, 2016. 22.Treitel Guenter H and Reynolds, Francis M. B., Carver on Bills of Lading, London: Sweett and Maxwell, third ed., 2011. 23.Treitel, Guenter H., The Law of Contract, Sweet and Maxwell, 11th ed., 2003. 24.Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, London: Longman, 7th ed., 2010. Articles 25.Alison, Simon, ‘Choice of Law and Forum Clauses in Shipping Documents – Revising Section 11 of the Carriage of Goods by Sea Act 1991 (CTH)’, Monash University Law Review, Vol. 40, Issue 3, 2015. 26.Babic, Davor, ‘Rome I Regulation: bindng authority for arbitral tribunal in the European Union?’, Journal of Private International Law, Vol. 13, No. 1, 2017. فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 92 تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط... 245 27.Juenger, Friedrich K., ‘The Lex Mercatoria and Private International Law’, Louisiana Law Review, Vol. 60, No. 4, 2000. 28.Mayer, Pierre, ‘Conflicting Decisions in International Commercial Arbitration’, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 4, No. 2, 2013. 29.Whitman, Robert, ‘Incorporation by Reference in Commercial Contracts’, Maryland Law Review, vol. 21(1), 1961. 30.Zekos, G.I., ‘Conflict of Laws and the contractual role of bills of lading’, Managerial Law, Vol. 40, Issue 3, 1998. Case/ Document/ Report 31.Amin Rasheed Shipping Corporation v Kuwait Insurance Co. [1983] 2 Lloyd's Rep 365, 369 (HL) 32.Erik Rosaeg paper at Colloquium on Maritime Conflict of Laws held at Southampton, 2010 (As cited in Baatz, Yvonne and others, C.I.F. and F.O.B Contracts, Sweet & Maxwell, fifth ed., 2012). 33.Giuliano, M. and Lagarde, P., Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations No C 282, 1980. 34.The Travaux Preparatoires of the Hague Rules and of the Hague-Visby Rules, Comite Maritime International, 1997. 35.The Channel Ranger [2014] 1 Lloyd’s Rep 337. 36.The Epsilon Rosa [2002] 2 Lloyd’s Rep 701. 37.The Morviken v Owners of Hollandia [1983] 1 AC 565.