دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 1-480 
تهاتر قضایی

صفحه 407-430

10.29252/lawresearch.23.90.407

جمشید یحیی پور (نویسنده مسئول)؛ علی محمد زاده