مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد شیراز-دانشکده حقوق وعلوم انسانی

چکیده

موضوع این مقاله مفهوم اعمال عمومی ومعیارهای تشخیص آنهادر پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.اعمال عمومی درمقابل اعمال خصوصی درنگاه ابتدایی آن دسته اعمالی است که از سوی اشخاص حقوق عمومی انجام می شود. با این وجود تمایز ومرزگذاری میان اعمال عمومی واعمال خصوصی از یک سو وتقسیم بندی اعمال عمومی از سوی دیگراز ضرورت بسیاری برخورداراست.چون به تبع آن رژیم حقوقی خاصی برهردسته ازاعمال بار می شود.ضرورت این مسئله آنجا بیشترنمایان می گردد که نوع نظارت قضایی بر هریک از اعمال درگرو شناسایی و ایضاح مفهوم آنهاست.ازسوی دیگردرارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیزتمایز میان انواع اعمال عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. مقاله حاضر درپی تبیین وتشخیص مفهوم اعمال عمومی در آرای دیوان عدالت اداری است .نویسنده قائل به این است که دیوان عدالت اداری در تشخیص عمل عمومی ماهیت عمل را موردتوجه قرارنداده است ،بلکه از نظر شخصی بودن پیروی کرده است و ملاک آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است.
کلیدواژها:عمل عمومی،ملاک شخصی،ملاک نوعی ،دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

concept of public acts in light of judgments of administrative justice court.

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari
faculty member of shirsz Azad University
چکیده [English]

The subject of this article is concept of public acts in light of judgments of administrative justice court. Simply, public acts versus private acts, are a group of acts that are done by individuals who are familiar with public law. Due to this difference, making distinction between public acts and private acts as well as dividing the public acts are really important. Because following them special law regime is applied to each group. Moreover, the way of judicial supervision on both groups of acts is depend on the identification and definition of them. On the other hand, distinction between different kinds of public acts is determinant related to the jurisdiction of administrative justice court. The aim of this article is to identify the criteria of distinguishing public acts in light of judgments of administrative justice court. The writer believe that the criterion of administrative justice court to identifying public act is the doer of an act rather than the act itself.
Key words:public act. administrative justice court.subjective and objective standards

کلیدواژه‌ها [English]

  • public act"
  • "administrative justice court"
  • "subjective standard"
  • " objective standards
الف-منابع فارسی
1-    استوار سنگری، کورش؛ صلاحیت دیوان عدالت اداری و مسائل پیرامون آن، در کتاب اندیشه های حقوق اداری، انتشارات مجد، 1392 تهران.
2-استوارسنگری،کورش؛مفهوم دولت درآرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،مجله مطالعات حقوقی،شماره اول ،بهاروتابستان ،1390.
3- امامی،محمد؛ استوار سنگری، کورش؛ حقوق اداری،‌ جلد اول، نشر میزان، چاپ هفدهم، تهران 1393.
4-امامی،محمد؛ استوار سنگری، کورش؛حقوق اداری، جلد دوم، چاپ دوم، نشر میزان، تهران 1393.
5- انصاری، ولی الله؛‌ کلیات حقوق اداری، نشر میزان، تهران 1376.
6- تدبیر، سیروس؛ رزقی رستمی علیرضا ،‌مبانی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد ساوه، پاییز 85،
7-دلاوری محمد رضا ، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم کیفری، انتشارات آویشن شمال، تهران 1392،
8-دوگی،لئون،دروس حقوق عمومی ،ترجمه محمدرضا ویژه،نشرمیزان،تهران،1388.
9-شیرزاد،امیدو محمدیان،کامران،بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری دراختلافات ناشی از قراردادهای اداری،فصلنامه اندیشمندان حقوق،سال جهارم ،شماره نهم،1395.
10- صدر الحفاظی، سید نصرالله؛ نظارت بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران مرداد 1372،
11- صفار، محمد جواد؛ شخصیت حقوقی، نشر دانا، تهران 1373.
12- صفایی، سید حسین، قاسم زاده،سید مرتضی؛حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، تهران 1375.
13-طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران 1373.
14-عباسی ،بیژن ،بررسی تطبیقی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ایران وشورای دولتی فرانسه،در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری،‌صلاحیت قضایی و دادرسی اداره،‌ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،‌ فروردین 1388،
15-عمید،حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،‌ تهران 1362.
16-کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلداول،انتشارات بهنشر،تهران،1364.
17-کریمیان، محمد وزین؛ ‌سنجش صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای ترسیم نظری نظام اداری، در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری،‌صلاحیت قضایی و دادرسی اداره،‌ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،‌ فروردین 1388.
 18- گرجی، علی اکبر؛ حاکمیت قانون ومحدودیتهای حق دادخواهی دردیوان عدالت اداری در مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری،‌صلاحیت قضایی و دادرسی اداره،‌ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،‌ فروردین 1388.
19-محمودی، جواد؛ تاملی برنظریه شورای نگهبان درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری ،نشریه حقوق اساسی  ،سال سوم، شماره 5 زمستان 1384.
20- جوادمحمودی،قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،تابستان 1386، شماره8،
21-محمد معین، فرهنگ فارسی /یک جلدی،انتشارات اشجع،تهران،1388.  
22-مهندس ابوطالب؛ تقوی، مهدی؛  مالیه عمومی، چاپ دوم، تهران 1386، انتشارات فردوس.
23-موسی زاده، رضا؛ مبانی حقوق اداری، انتشارات شهر آب، ‌تهران 1374.
24- مولا بیگی، غلامرضا؛ صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، نشر جنگل، تهران 1393.
25-نجابت خواه،مرتضی،قانون دیوان عدالت اداری درنظم حقوقی کنونی،نشرجنگل،تهران،1390.